485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Ako dlho má výkupňa kovov uchovávať kamerový záznam?

25.2.2016
Zákon stanovuje 14 dní, vyhláška o evidencii jeden rok. Koľko záznamov treba viesť? Kto ich môže žiadať? Poznáme reakciu ministerstva.

Podľa § 16 odst. 8 h) zákona o odpadoch musí ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 6 alebo výkup kovového odpadu podľa odseku 7, monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

§ 9 odst. 3 Vyhlášky č. 366/205 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa však uvádza, že opis a dokumentácia, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov sa uchováva jeden rok.

To znamená, že videodokumentáciu o kovovom odpade má uchovávať jeden rok, hoci iný paragraf ustanovuje, že záznam z kamerového systému sa má uchovávať počas 14 dní.

Aj podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, §17 odst. 7, ak záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je ten, kto ho vyhotovil, povinný ho zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Slovenské právne predpisy tak ustanovujú najmenej dva rôzne termíny, dokedy je videodokumentácia o kovovom odpade alebo záznam z kamerového systému potrebné uchovávať.

Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že lehota v zákone o ochrane osobných údajov nie je v rozpore s lehotou stanovenou vyhláškou, nakoľko výkupňa odpadov nie je priestor prístupný verejnosti.

V prvom rade si treba uvedomiť, že MŽP SR nie je oprávnené vykladať zákon o ochrane osobných údajov. Lehota uvedená vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti nie je v rozpore s lehotou uchovávania záznamu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko v zmysle vyhlášky k zákonu o odpadoch nejde o monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, ale len o fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov,“uviedol pre Odpady-portal.sk Maroš Stano, hovorca rezortu.

Zdroj: Denník ODPADY-PORTAL.SK