485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

15.2.2015
Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Evidenčný list odpadu

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

 

Evidenčný list odpadu sa nachádza v Prílohe č. 1 k vyhlášky. Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. (PDF)

Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom. (Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritéria na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

a) prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom

b) druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá

c) tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu


Spôsob vypĺňania jednotlivých častí je uvedený v prilohe č. 1 vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

 

Zdroj: Denník Odpady-portal.sk