485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Inšpektori životného prostredia uložili vlani pokuty vo výške takmer 790 000 eur

14.3.2016
Inšpektori životného prostredia uložili vlani pre porušenie právnych predpisov pokuty vo výške takmer 790 000 eur. Enviromentálne povedomie občanov a podnikateľských subjektov sa v posledných rokoch zlepšilo.

Inšpektori životného prostredia uložili vlani pre porušenie právnych predpisov pokuty vo výške takmer 790 000 eur a 180 opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Porušenie legislatívy zistili v 775 prípadoch, teda zhruba pri každej piatej kontrole.

Slovenská inšpekcia životného prostredia ich vlani zrealizovala celkovo 3526. Všetky uložené pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vrátia do oblasti životného prostredia formou podpory ekologických projektov.

„Environmentálne povedomie občanov a podnikateľských subjektov sa zlepšilo, o čom svedčí ďalší pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí. Tento pozitívny trend pokračuje kontinuálne už piaty rok,“ uviedol generálny riaditeľ SIŽP Oto Hornák s tým, že je to aj výsledok činnosti inšpekcie. Kým v roku 2011 predstavoval podiel porušenia právnych predpisov 27,9 percenta z celkového počtu kontrol, vlani to bolo 21,9 percenta.

Za odmietnutie kontroly pokuta 20 000 eur

Najvyššiu pokutu - 20 000 eur dostala spoločnosť Plastic People v prevádzke Skládka odpadov Vlčie hory. Dôvodom bolo, že tam neumožnili inšpektorom vstúpiť do objektu a urobiť kontrolu. Jozef Guman - Podnik služieb Hubošovce, prevádzka Prešov, ako držiteľ odpadu zase nepredložil doklady k nakladaniu s veľkým množstvom odpadu.

Taktiež neviedol evidenciu a neplnil si ohlasovacie povinnosti, zaplatí 16 000 eur. Spoločnosť MM123, Žilina, prevádzka Poprad, ako výrobca, resp. dovozca elektrozariadení, nepredložila potrebné doklady, za čo jej uložili sankciu 13 000 eur. Spoločnosti Bourbon Automotive Plastics, Dolný Kubín, na zdroji „Lakovňa plastových výrobkov“ bola za porušenie zákona o ovzduší uložená pokuta vo výške 8000 eur.

Inšpektori vlani preverovali aj podnety od ľudí. Porušenie legislatívy odhalili v 258 prípadoch zo 644 podnetov. Popri kontrolnej činnosti pokračovala SIŽP v minulom roku aj v povoľovacej činnosti, konkrétne vo vydávaní integrovaných povolení pre činnosť prevádzok, na ktoré sa vzťahuje zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vydala 494 právoplatných rozhodnutí, z ktorých v 276 prípadoch išlo o stavebné konanie inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a v 16 prípadoch boli integrované povolenia zrušené.