Naša spolupráca s Katedrou ŽP Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

12.11.2019
Zúčastnili sme sa prednášky, na katedre životného prostredia, zameranej na využitie teoretických vedomostí v praxi.

UMB

V mesiaci 10/2019 naša spoločnosť INISOFT v zastúpení Ing. Tajbošovej začala spoluprácu s Katedrou ŽP - Univerzity M.Bela v B.Bystrici.  Pani doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. nás v rámci predmetov  "Analýza a monitoring emisií a kvality ovzdušia, vôd a odpadov" a "Environmentálne aspekty výrobných technológií", pozvala na prednášku pre študentov 3. ročníka Bc. stupňa a študentov 2. ročníka Mgr. stupňa  zameranú na využitie teoretických vedomostí v praxi. Obsahom prednášky bola legislatíva v odpadovom hospodárstve, predovšetkým stručný výklad zákona 79/2015 z.z. o odpadoch a jeho pripravovaná novelizácia. Objasnené boli aj povinnosti, vyplývajúce zo zákona a vyhlášok. Predmetom diskusie bola aj pripravovaná digitalizácia odpadového hospodárstva, vysvetlenie fungovania ISOHu a tiež možnosti prípravy na túto zásadnú zmenu. 

Študentom bola predstavené vízia našej spoločnosti, aktuálne ponúkané SW moduly a aj názorná ukázaná práca v programe ENVITA Odpady. Stretnutie  bolo veľmi príjemné a teší nás, že v budúcnosti v rámci svojich cvičení si budú môcť študenti simulovať evidenciu odpadov v našom programe.