Posielať štvrťročné ohlásenia alebo nie?

14.8.2017
Reagujeme na množstvo otázok a vraciame sa týmto článkom k téme zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017, kedy NR SR schválila zákon č. 90/2017 Z. z.

     Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2017 okrem čl. I, štrnásteho bodu (povinnosti s plastovými taškami), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.V uvedenej novele zákona o odpadoch sa okrem iného vypúšťa § 125 odseky 6 a 7 a práve na tuto skutočnosť sa chceme zamerať. Pre porovnanie si dovolím citovať spomínaný paragraf zákona v odsekoch 6 a 7, ktorý bol v platnosti do 30. 4. 2017.
 
(6) Výrobca je povinný

  1.  viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu,
  2. ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

 
(7) Ten, kto zabezpečuje zber, recykláciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov z výrobkov alebo materiálov uvedených v § 124 ods. 1, je povinný

  1. viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch z výrobkov alebo materiálov a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
  2. ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu odpadového hospodárstva.

     Ďalšie súvislosti by sme našli vo vyhláške  o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z. z., kde sa v § 3 odsek 4 hovorí, citujem:

"Ohlásenie podľa odseku 3 sa zasiela Recyklačnému fondu
a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka;
to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov."

     Ak sa nad týmito skutočnosťami zamyslíme, tak dôjdeme k jednoznačnému záveru, že keď zákon zrušil povinnosť, ktorá je v rovnakom zmysle slova napísaná vo vyhláške, potom zákon je nadradený vyhláške a logicky tiež stráca platnosť spomínané ustanovenie vo vyhláške.

     Štvrťročné ohlásenie sa teda od druhého štvrťroka 2017 Recyklačnému fondu a príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva nepodáva. Recyklačný fond bol podľa ustanovení § 132 odsek 1 zákona č. 79/2015 Z. z. zrušený 31. decembra 2016.

     S ďalšou novelou zákona o odpadoch (ktorá sa pripravuje) vyvstáva potreba zmien vo vykonávacej vyhláške č. 366/2015 Z. z. a dosiahnutie legislatívnej previazanosti so zákonom.

     Ak budeme mať k dispozícii stanovisko MŽP SR k tejto téme, radi informácie zverejníme.

Ing. Michal Horník, Ing. Jan Jonášek,
INISOFT s.r.o.

Zdieľať tento článok: