485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Súhrnné množstvo vzniknutých odpadov novým spôsobom

24.10.2018
V ohlásení zo softvéru ENVITA

     V poslednej dobe rozpútala živšiu  debatu téma „Povinnosti uvádzania celkového množstva vzniknutých odpadov do ročného ohlásenia o produkcii a nakladaní s odpadmi“. Cieľ, ktorý ministerstvo k tomuto opatreniu vedie, je celkom zrejmý. Totiž mať nielen prehľad o toku odpadov medzi producentmi a oprávnenými osobami, ale tiež o celkovej produkcii odpadov na území okresu, kraja alebo štátu. Opatrenie je možné považovať za ďalšie sťaženie vedenia priebežnej evidencie, ale v prípade, že evidenciu odpadov vediete elektronicky už teraz, ešte pred príchodom ISOH, táto novinka pre Vás zložitosť alebo problém nebude. Zvlášť s naším modulom Odpady v softvéru ENVITA.

     Túto problematiku novej povinnosti tým spoločnosti INISOFT s.r.o. už pred mnohým mesiacmi konzultoval s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia a odborníkmi z radov legislatívnych poradcov v odpadovom hospodárstve na Slovensku. V reakcii na ich vnímanie povinností plynúcich z novely vyhlášky č. 366/2015 Zz o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá vstúpila v platnosť 1. januára 2018, sme náš softvér ENVITA upravili pre užívateľov elegantným spôsobom, s ktorým sa môžete zoznámiť v návode, ktorý nájdete v našom Centre informácií na adrese https://ci.inisoft.cz/x/uACcAQ.

     K úprave vykazovania došlo podľa zmeny prílohy č. 2 Spôsob vypĺňania ohlásenia vo vyššie uvedenej vyhláške. Jedná sa o súhrnné množstvo vzniknutých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania, ak ide o vznik odpadu. Ďalej náš softvér rieši i započítanie hodnoty zostatku z minulého roka ako hodnoty počiatočného stavu do ohlásenia v roku nasledujúcom. Pri vyplňovaní ohlásení za rok 2018 je tak možné rozlíšiť zostatky z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie (skratka ZO) od zostatkov z predchádzajúcich rokov (ZPR).

     Pokiaľ Váš súčasný spôsob vedenia priebežnej evidencie sťažujú tieto legislatívne zmeny, obráťte sa na našich obchodných zástupcov, ktorí Vám na schôdzke predvedú  informačný systém ENVITA s modulom Odpady - riešenie, ktoré je v zhode s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.

Ing. Michal Horník
INISOFT s.r.o.