ENVITA EVI – žiadne papiere, všetko jednoducho elektronicky

Dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním prišli tiež ďalšie vykonávacie vyhlášky. Novinkou, ktorú zákon prináša, je Informačný systém odpadového hospodárstva, do ktorého budú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá pre ohlásenie nakladania s odpadmi, podávať svoje ohlásenia elektronicky. Cieľom je urobiť nakladanie s odpadmi jednotné, jednoduchšie  a transparentné.

Vyššie uvedený zákon je stále ešte relatívne „mladý“. Je však priebežne upresňovaný a pozmeňovaný a mnohokrát každá, i banálna zmena môže znamenať  zásah do vašich povinností a vystaviť vás prípadnej finančnej sankcii za jeho nedodržanie, a preto prichádzame s ponukou  jednoduchého riešenia.

Spoločnosť INISOFT s.r.o. dlhodobo vyvíja špecializovaný software, ktorý je pre mnohých jeho užívateľov nenahraditeľným pomocníkom. Rovnako ako sa mení odpadová legislatíva, je priebežne aktualizovaný nami ponúkaný evidenčný software odpadového hospodárstva. Okamžite reagujeme na akúkoľvek zmenu. SW je skrátka vždy v súlade s platnou legislatívou v podobe zapracovania každej novely. Nie je teda nevyhnutné, aby ste to boli vy, kto zmeny v legislatíve sledujú, pretože my ich sledujeme za vás.

Program ENVITA EVI slúži rovnako dobre pôvodcom odpadov ako oprávneným osobám, ale i poradcom v oblasti odpadového hospodárstva. EVI znamená „evidenčný“ a tvoria ho jednotlivé moduly, ktoré vám pomôžu plniť nielen vaše evidenčné, ale i ohlasovacie povinnosti. 

Základným stavebným kameňom EVI je modul Odpady. Ten môžete rozšíriť o modul Zariadenie, ktorý využijú všetci prevádzkovatelia zberní, zariadení na zber alebo na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Pokiaľ ste výrobcom alebo dovozcom balených výrobkov, využijete tiež modul Obaly. Tento modul sa dá vhodne rozšíriť o modul Výrobky a vzájomne sa dajú obe agendy prepojiť cez obalové predpisy. Samozrejmou súčasťou všetkých modulov sú tiež výstupy v zmysle platnej evidenčnej vyhlášky. Ak svedomito vediete evidenciu, potom na konci príslušného obdobia len zvolíte tlač a z programu veľmi jednoducho vytvoríte ohlásenie. Prácu vám uľahčia i priebežne aktualizované číselníky (katalóg odpadov, Y-kódy, kódy nakladania, PSČ apod.) alebo pomocné funkcie ako napr. generovanie partnerskej evidencie.

Náš program stále vyvíjame aj s vašou pomocou, dbáme na to, aby plne zodpovedal Vašim potrebám. Preto sme ho vylepšili napríklad o modul Hromadné operácie, ktorý umožní efektívnejšiu prácu s viacerými dátami naraz tak, že oprávnená osoba povedie svoju evidenciu, vygeneruje partnerskú evidenciu pôvodcu  a tú mu potom vytlačí a odovzdá fyzicky alebo pošle e-mailom.

Vyvíjame pre vás prevádzkový software ENVITA PRO, ktorý využijú prevádzkovatelia zberní a ďalších zariadení určených na nakladanie s odpadmi ako sú napríklad  technické služby v rámci svojich každodenných prevádzkových činností. Vyvíjané sú moduly SkladObchod tak, aby každý skladový pohyb vo vašej prevádzkarni  mohol mať i svoj „evidenčný odtlačok“ do časti EVI. O evidenciu pre plnenie ohlasovacích povinností sa tak nestaráte, tvorí sa sama. V súčasnej dobe sa software ENVITA PRO pripravuje k testovaciemu režimu u vybraných zákazníkov.

V budúcnosti spoločnosť INISOFT SK s.r.o. chce evidenčný software ENVITA EVI rozvíjať smerom, ktorý definujú potreby našich súčasných i budúcich zákazníkov. Na Slovensku je záujem o tvorbu ILNOSLNO. Úsporu času a praktické zjednodušenie práce môže znamenať umožnenie prenosu dát medzi jednotlivými inštaláciami.

Záverom by sme radi zdôraznili, že na Slovensku pôsobíme už niekoľko rokov a toto prostredie pre nás zdomácnelo tiež vďaka podpore „miestnych“ poradcov zaoberajúcich sa problematikou odpadového hospodárstva. Už dnes je zrejmé, že  vedenie evidencie v elektronickej podobe pripraví užívateľa programu na „bezbolestný“ prechod od papierového ohlasovania k elektronickému, ktorý bude v blízkej budúcnosti jedinou cestou ohlásenia.

Ing. Pavla Švermová
Ing. Michal Horník

Chcem demoverziu

Zdieľajte tento článok: