Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2017

9.1.2017
Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v januári 2017, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia odpadov
Kto: Každý držiteľ, obchodník, sprostredkovateľ
Termín do: priebežne, min. 1 x mesačne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 2 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ODPADY

Druh povinnosti: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
Kto: Držiteľ podľa § 3 od. 3 písm a) - n)
Termín do: do konca mesiaca po Q (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 3 / príloha 2
Komu sa odovzdáva: OU a RF (do 31.12.2016)
Archivácia: 5 rokov

KOVOVÁ ORTUŤ

Druh povinnosti: Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: bezodkladne pri vyskladnení a odoslaní potvrdený oboma stranami (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 8 / príloha 9
Komu sa odovzdáva: OU
Archivácia: 10 rokov od jeho vydania

KOVOVÁ ORTUŤ

Druh povinnosti: Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
Kto: Prevádzkovateľ úložiska
Termín do: predloženie odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 8 / príloha 10
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 10 rokov od jeho predloženia

KOVOVÉ ODPADY

Druh povinnosti: Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov
Kto: Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 9 / príloha 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov / fotodokumentácia alebo videodokumentácia - 1 rok

KOVOVÉ ODPADY

Druh povinnosti: Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (osobitne za zber a osobitne za výkup)
Kto: Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup komunálneho odpadu
Termín do: do 31. januára
Tlačivo: § 10 / príloha 11
Komu sa odovzdáva: obci, na ktorej území sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje
Archivácia: ?

KOVOVÉ ODPADY

Druh povinnosti: Oznámenie o druhu a množstve vykúpeného vyhradeného prúdu odpadu a o jeho zhodnotení R1-R11
Kto: Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu
Termín do: do 15. dní po ukočení Q (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 16 odst.4 / Zákona
Komu sa odovzdáva: obaly a neobaly - OZV, kt. má zmluvu s obcou, z kt. pochádza / EEO a použité B/A - KC
Archivácia: ?

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Druh povinnosti: Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade - Sprievodný list nebezpečného odpadu
Kto: Odosielateľ / príjemca
Termín do: do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, kópia SLNO (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 11 / príloha 12
Komu sa odovzdáva: § 26 ods. 2 zákona
Archivácia: odosielateľ 5 rokov / príjemca 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA

Druh povinnosti: Evidencia o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 12 ods. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA

Druh povinnosti: Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej preprave z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej preprave do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu
Kto: Výrobca / dovozca určených výrobkov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 12 / príloha 13
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF (do 30.6.2016 - §130 ods.4)
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA

Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa § 12 odst. 2 o batériách a akumulátoroch a o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca batérií a akumulátorov
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 12 / príloha 14
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF (do 30.6.2016 - §130 ods.4)
Archivácia: 5 rokov

CEZHRANIČNÁ PREPRAVA

Druh povinnosti: Ohlásenie údajov podľa §12 odst. 2 o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca elektrozariadení
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 12 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: MŽP a RF (do 30.6.2016 - §130 ods.4)
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Druh povinnosti: Evidencia o batériách a akumulátoroch
Kto: Výrobca B/A, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 13 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
Kto: Výrobca B/A, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre B/A a 3.osoba
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 13 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA

Druh povinnosti: Evidencia o elektrozariadeniach
Kto: Výrobca EEZ, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 14 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

ELEKTROZARIADENIA

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s elektroodpadom
Kto: Výrobca EEZ, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre EEZ
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 14 / príloha 15
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY

Druh povinnosti: Evidencia o obaloch
Kto: Výrobca obalov a OZV pre obaly
"Termín do: výrobca obalov priebežne mesačne (pre účely vyplňania Ohlásenia podľa §58 ods. 2)

Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu (apr, jul, okt, jan)"
Tlačivo: § 15 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

OBALY

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z obalov
Kto: Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, OZV pre obaly
Termín do: Q do konca mesiaca po ukončení kvartálu (apr, jul, okt, jan)
Tlačivo: § 15 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY

Druh povinnosti: Evidencia o neobalových výrobkoch
Kto: Výrobca neobalových výrobkov a OZV pre obaly
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 16 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

NEOBALY

Druh povinnosti: Evidencia o nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov
Kto: Výrobca neobalových výrobkov a OZV pre obaly
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 16 odst. 2
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

VOZIDLÁ

Druh povinnosti: Evidencia o vozidlách
Kto: Výrobca vozidiel a OZV pre vozidlá
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 17 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

PNEUMATIKY

Druh povinnosti: Evidencia o pneumatikách
Kto: Výrobca pneumatík a OZV pre pneumatiky
Termín do: priebežne (jan, feb, mar, apr, maj, jun, jul, aug, sep, okt, nov, dec)
Tlačivo: § 18 odst. 1
Komu sa odovzdáva: vedie sa interne
Archivácia: 5 rokov

 

Zdroj informácie: