485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

21.1.2021
Nové tlačivo Ohlásenia, evidencia pôvodu odpadu, evidencia výrobkov a materiálov zo zhodnotenia odpadu a iné novinky, ktoré sú v platnosti od 1.1.2021 sme premietli do ENVITA

Január opäť začíname s novou aktualizáciou tentokrát je to  ENVITA 2.0.1 kde sme zapracovali nielen programové novinky ale tiež legislatívne zmeny, ktoré priniesla novelizácia zákona o odpadoch a vykonávacej vyhlášky.

Nové tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním 

Vo Vyhláške č. 366/2015 s účinnosťou od 1.1.2021 nájdete nové tlačivo prílohy č.2 pre Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Túto zmenu tlačiva priniesla povinnosť definovaná v § 3a Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu [k § 17 ods. 1 písm. m) zákona]:

m) plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Aj napriek tomu, že v prechodných ustanoveniach je v § 23e uvedené, že Ohlasovacia povinnosť podľa § 3a sa plní prvýkrát za rok 2021, máme za to, že sa Ohlásenie podáva na novom tlačive bez vyplnenia tabuľky podľa § 3a.

Povinnosť evidovať pôvod odpadu pri výkupe od fyzických osôb.

Podrobnosti o evidencii sú definované  v § 10 Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 písm. b) a c) zákona]:

b) zber odpadu od fyzickej osoby, povinný oznamovať obci, na území ktorej sa zber odpadu uskutočňuje, údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu,
c) výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu.

Podľa (3) § 10 Oznámenie o výkupe odpadu sa podáva za obdobie kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho roka obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza.

Táto povinnosť teda platí od 1.1.2021 ale  podľa prechodných ustanovení sa Oznamovacia povinnosť podľa § 10  za rok 2020 plní podľa doterajších predpisov.

Povinnosť evidencie pôvodu odpadu je možné evidovať od verzie 2.0.1 aj pre používateľov Odpadov aj pre Sklad a Obchod. 

Možnosť vygenerovania Oznámenia pri plnení povinností za rok 2021 - teda  pre viaceré obce z Odpadov bude doplnená v ďalších aktualizáciách. 

Evidencia výrobkov a materiálov zo zhodnotenia odpadu

V ENVITA Sklade a Obchode sme pre Vás pripravili možnosť prehľadnej evidencie a tiež tlačovej zostavy. Konkrétne dopady tejto evidencie do Odpadov a možnosť evidencie v Odpadoch prinesie naša najbližšia aktualizácia. 

 

Sú pre Vás povinnosti vyplývajúce zo zákona odpadoch a jeho vykonávacej vyhlášky stále výzvou?

Pozývame Vás na naše webináre, na ktorých sa zoznámite s legislatívnymi zmenami a ich implementáciou do softvéru.

 >>> PRIHLÁSENIE – WEBINÁRE <<<

 

Ponúkame riešenia pre Vás a Vaše prevádzkové potreby ako zodpovednú a včasnú prípravu pred prechodom na elektronické posielanie údajov.

Neváhajte využiť služby našich konzultantov k praktickým online ukážkam používania softvérových produktov (pomocou aplikácie TeamViewer). 

Sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch:

TELEFÓN: +421 (0) 221 028 111, +421 907 428 624, +421 907 428 229  (pondelok až piatok 8:00 - 16:00)

E-MAILOBCHOD@INISOFT.SK       

Centrum informácií: centruminformacii.sk