Novinky v zákone o odpadoch

11.5.2017
Spoplatnenie plastových tašiek je iba jednou z mnohých zmien.

Od 1. 5. 2017 je účinná novela zákona o odpadoch, ktorá bola pôvodne zameraná výlučne na zabezpečenie transpozície smernice, ktorá upravuje znižovanie spotreby ľahkých plastových tašiek (ďalej ako „Smernica“).

V rámci ďalšieho konania však boli do navrhovanej novely doplnené viaceré významné zmeny týkajúce sa najmä zmlúv o plnení vyhradených povinností, koordinačných centier a odpadových pneumatík.

Poskytovanie plastových tašiek za úhradu

Hlavným cieľom novely pôvodne bolo zaviesť nové pravidlá poskytovania plastových tašiek k nákupu tovaru alebo výrobkov, ktoré vyplývajú zo Smernice.

Do zákona o odpadoch boli pridané definície plastu, plastovej tašky, ľahkej plastovej tašky a veľmi ľahkej plastovej tašky, ktoré slúžia na rozlišovanie, ktoré druhy plastovej tašky spadajú pod povinné spoplatnenie.

Od 1. 1. 2018 bude každý výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky3 k nákupu, povinný ich poskytovať za úhradu a taktiež bude povinný poskytovať aj iné druhy tašiek. Z tejto povinnosti sú vyňaté len veľmi ľahké plastové tašky4, t. j. plastové vrecká, ktoré slúžia napr. na zabalenie ovocia, pečiva alebo iných nebalených potravín.

Za nedodržanie tejto povinnosti hrozí pokuta od 500 do 50 000 EUR.

Zmena podmienok pre zmluvy o plnení vyhradených povinností uzatvorené s OZV

Novela zavádza zmeny ohľadne možných dôvodov výpovede a trvania zmluvy o plnení vyhradených povinností (ďalej ako „zmluva“).

Zmluvu možno vypovedať výlučne z dôvodov uvedených v zákone o odpade, ktorými sú:

    porušenie povinností OZV vyplývajúcich z § 28 ods. 4 písm. a) až c), e) až g), k) alebo o), za podmienok uvedených v § 27 ods. 14 písm. a) bod 1 zákona o odpadoch;
    bez uvedenia dôvodu k 31. decembru kalendárneho roka.

Taktiež sa pridáva pre výrobcu možnosť odstúpiť od zmluvy, ak ministerstvo životného prostredia (MŽP) zruší autorizáciu OZV podľa § 94 ods. 2 zákona o odpadoch.

Zmluva môže byť po novom uzatvorená len na dobu určitú. Voľba doby trvania ostáva na zmluvných stranách. Treba však podotknúť, že OZV sú povinné uzatvárať zmluvy za nediskriminačných podmienok.

V prípade, ak doterajšie zmluvy o plnení vyhradených povinností obsahujú iné dôvody výpovede, resp. boli uzatvorené na dobu neurčitú, je potrebné ich po 1. 5. 2017 zosúladiť s aktuálne platnou právnou úpravou. Taxatívne určenie dôvodov výpovede zabraňuje zmluvným stranám, aby si dohodli iné výpovedné dôvody.

Netreba však zabúdať na skutočnosť, že aj obchodný a občiansky zákonník ustanovujú dôvody, pre ktoré je možné od zmluvy odstúpiť. Zastávame názor, že úprava v zákone o odpadoch nemôže úplne vylúčiť aplikáciu iných zákonných dôvodov.

Výpočet zberového a trhového podielu

Podľa doteraz platného zákona o odpadoch malo MŽP zverejniť údaje, na základe ktorých si výrobca vyhradeného výrobku vypočíta svoj zberový a trhový podiel, do 30. apríla.

Z dôvodu spracovania štatistických hlásení o vyzbieraných komunálnych odpadoch, ktoré budú známe až v priebehu mesiaca jún, sa táto lehota posúva až na 15. júla.

V súvislosti so zberovým podielom odpadov z obalov prišlo ku zmene definície tak, že sa slová predchádzajúci kalendárny rok nahrádzajú slovami príslušný kalendárny rok. Definícia pre výpočet trhového podielu zostala nezmenená.

To znamená, že zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok (napr. 2018), je súčin celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov z komunálnych odpadov v SR v príslušnom kalendárnom roku (t. j. 2018) a trhového podielu výrobcu obalov za príslušný kalendárny rok (t. j. 2018, ktorý sa však vypočíta z údajov za rok 2017).

Koordinačné centrum

Novela dopĺňa následky zániku a zrušenia autorizácie osôb, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom alebo sú jeho zakladateľmi, resp. členmi. Takýmito následkami sú zánik príslušnej uzatvorenej zmluvy a zánik oprávnenia zakladateľov, resp. členov, zúčastňovať sa na činnosti koordinačného centra.

Koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík pribúda nová povinnosť, ktorú doteraz mali distribútori pneumatík, a to povinnosť ohlasovať množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík MŽP. Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 1 200 do 120 000 EUR.

Odpadové pneumatiky

Novinky súvisiace s odpadovými pneumatikami vyplynuli z problémov, ktoré vznikali v aplikačnej praxi. Dôvodom bola skutočnosť, že podľa doteraz platného zákona o odpadoch bolo možné odovzdať odpadovú pneumatiku len distribútorovi pneumatík, t. j. predajcovi pneumatík alebo servisu, ktorý vymieňa pneumatiky.

Spätný zber odpadových pneumatík sa už bude môcť vykonávať aj na zbernom dvore, prípadne na inom mieste určenom obcou. Touto zmenou sa má zabrániť aj potenciálnemu vzniku čiernych skládok odpadových pneumatík.

Z aplikačnej praxe taktiež vyplynulo, že nie je efektívne, aby distribútor pneumatík ohlasoval množstvo vyzbieraných pneumatík koordinačnému centru. Z tohto dôvodu sa táto povinnosť presúva na výrobcu pneumatík, ktorý musí splniť ohlasovaciu povinnosť za obdobie kalendárneho roka do 28. 2. nasledujúceho roka. Výrobca pneumatík je povinný prvýkrát splniť túto povinnosť za rok 2017.

Triedený zber pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Na základe predmetnej novely je obec povinná zabezpečiť okrem iného aj triedený zber pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, ako sú napr. krabicové obaly Tetrapack.

Zrušenie evidenčných a ohlasovacích povinností súvisiacich s Recyklačným fondom

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti výrobcu a subjektov zabezpečujúcich zber, recykláciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov z výrobkov alebo iných určených materiálov podľa § 125 ods. 6 a 7 zákona o odpadoch sa rušia, a to z dôvodu zániku Recyklačného fondu a s cieľom zmenšiť administratívnu záťaž dotknutých osôb.

Hoci § 130 ods. 4 zákona o odpadoch aj pred jeho novelou uvádzal, že povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať mu údaje z evidencie zaniká ku 30. júnu 2016, a teda od 1. 7. 2016 nemali výrobcovia už tieto povinnosti, novela vypustením ustanovení jednoznačne upravuje zánik povinností aj pre zberové spoločnosti, recyklátorov a ostatné zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Viac tu: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103539/novinky-v-zakone-o-odpadoch.aspx