485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Nový rok 2018 s novinkami aj v legislatíve odpadového hospodárstva.

2.1.2018
Dňa 21. decembra 2017, bolo vydaných v zbierke zákonov, päť noviel vyhlášok týkajúcich sa odpadového hospodárstva.

Tieto vyhlášky nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2018. Jedná sa o nasledovné vyhlášky:

VYHLÁŠKA č. 320/2017 Z. z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/320/

 

VYHLÁŠKA č. 321/2017 Z. z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/321/

 

VYHLÁŠKA č. 322/2017 Z. z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., kterou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/322/

 

VYHLÁŠKA č. 323/2017 Z. z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z.z., o skládkovaníodpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/323/

 

VYHLÁŠKA č. 324/2017 Z. z.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č.14/2017 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/324/