485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

9.10.2016
Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa nachádza v § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa nachádza v § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (podľa § 14 ods. 1 písm. g)ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch) podáva:

 • držiteľ odpadu

 • sprostredkovateľ a

 • obchodník

na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ako často sa podáva ohlásenie?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní

 1. s použitými batériami a akumulátormi,
 2. s odpadovými olejmi,
 3. s odpadovými pneumatikami,
 4. s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
 5. s elektroodpadom,
 6. s odpadmi z polyetylénteraftalátu,
 7. s odpadmi z polyetylénu,
 8. s odpadmi z polypropylénu,
 9. s odpadmi z polystyrénu,
 10. s odpadmi z polyvinylchloridu,
 11. s odpadmi z papiera a lepenky,
 12. s odpadmi zo skla,
 13. so starými vozidlami,
 14. s odpadmi z kovových obalov.

Toto ohlásenie sa zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. (PDF)

V tlačive sa nachádza aj Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Zdroj informácie: