485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

11.10.2016
Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti špecifikuje podmienky evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pre výrobcov a dovozcov.

Aktuálnu verziu vyhlášky si môžete prečítať tu. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l)n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch vo Vyhláške ustanovuje, na koho sa vzťahuje evidenčná povinnosť a na akých tlačivách a formulároch sa vypĺňa evidenčná povinnosť.

Evidenčný list odpadu

Evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov vedú držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.

Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa osobitného predpisu. Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.

Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka a uchováva sa v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Ďalšie tlačivá, ktoré je potrebné vypĺňať:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

Podáva distribútor pneumatík na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

Podáva pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.

Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Vedie prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6.

Evidenčný list skládky odpadov

Vedie prevádzkovateľ skládky odpadov v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.

Evidenčný list úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti

Vedie prevádzkovateľ úložiska dočasného uskladnenia kovovej ortuti (ďalej len „prevádzkovateľ úložiska“) v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

Evidencia o zbere alebo výkupe kovových odpadov

Vedie ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu

Podáva ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade

Vedie sa na Sprievodnom liste nebezpečného odpadu (ďalej len „sprievodný list“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12.

Evidencia a Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu

Vedú výrobca a dovozca priebežne za obdobie kalendárneho roka.

Evidencia a Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a tretia osoba vedú evidenciu o batériách a akumulátoroch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

Evidencia a Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom

Výrobca elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia vedú evidenciu o elektrozariadeniach priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.

Evidencia a Ohlásenie o obaloch a nakladaní s odpadmi z obalov

Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedú evidenciu o obaloch podľa obalových materiálov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 tabuľke č. 1.

Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly vedie evidenciu o neobalových výrobkoch priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných pre vypracovanie ohlásenia na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 18.

Evidencia a Ohlásenie o vozidlách

Výrobca vozidiel, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre vozidlá vedú evidenciu o vozidlách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13.

Evidencia a Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami

Výrobca pneumatík, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky vedú evidenciu o pneumatikách priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 19.

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov

Spracovateľ použitých batérií a akumulátorov vedie evidenciu o spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 14.

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu

Spracovateľ elektroodpadu vedie evidenciu o spracovaní elektroodpadu priebežne za obdobie kalendárneho roka v rozsahu údajov, potrebných na vypracovanie ohlásenia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.

Evidencia a Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel

Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne za obdobie kalendárneho roka. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.

V tlačive sa nachádza aj Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

Zdroj informácie:

http://www.odpady-portal.sk