485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Akú predstavu si urobiť keď sa povie ISOH?

Je to skratka pre „Informačný systém odpadového hospodárstva“, ktorý bude v blízkej dobe spustený.

Spoločnosť INISOFT s.r.o. dodávajúca služby vo forme softvéru pre oblasť odpadového hospodárstva myslí už dnes na Vašu budúcnosť.

Užívatelia, ktorí vedú priebežnú evidenciu odpadov už teraz elektronicky a podávajú ročné „Ohlásenie o odpadoch“ v listinnej podobe, budú mať možnosť nové povinnosti plynúce z platnej legislatívy plniť v ISOH veľmi ľahko, práve napríklad z evidenčného softvéru ENVITA EVI.

Informačný systém odpadového hospodárstva bude v prvom rade zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku, až po jeho zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie. V uvedenom systéme sa budú sústreďovať dáta o evidencii a ohlásení, vrátane informácií o toku odpadov smerom od pôvodcu k oprávneným osobám do zariadenia na nakladanie s odpadmi. Napríklad:

Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve vychádza z „Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky“, prijatého uznesením vlády Slovenskej republiky. Základnou myšlienkou a zmyslom POH SR je jednoznačné minimalizovanie negatívnych účinkov vzniku odpadu a nakladaní s ním, na zdravie ľudí a životné prostredie ako celku.

Cieľom ISOH je náhrada a koncepčné zjednotenie existujúcich informačných systémov v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Úplne nový Informačný systém odpadového hospodárstva bude určený pre verejnosť občiansku i podnikajúcu, ako aj pre samotných interných užívateľov, tak užívateľov externých a predovšetkým pre pôvodcov odpadov a zariadení na nakladanie s odpadmi. Využívať ISOH bude môcť tiež štátna správa vo všetkých svojich zložkách, vrátane Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Predpokladom je uľahčenie komunikácie medzi jednotlivými subjektami v systéme, ktorý bude online a tým umožní porovnávanie a vyhodnocovanie údajov v systéme zadaných, prípadne upozorní alebo neumožní zadať chybné dáta a parametre.

Obrovskou výhodou ako aj pre „ohlasovateľov“, tak pre zamestnancov „okresných úradov“ bude historická zmena spôsobu ohlasovania z dnešnej „papierovej“ formy na formu „elektronickú“. V neposlednom rade sa bude jednať tiež o prínos pre životné prostredie, z hľadiska záťaže a objemu produkovaných listinných podôb dokumentácie v oblasti životného prostredia.

Na záver trochu legislatívy v súvislosti so vznikajúcim Informačným systémom odpadového hospodárstva na Slovensku.

Európska únia

Slovenská republika

 „Zriaďuje sa informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“), ktorý zabezpečuje zhromažďovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva a ich poskytovanie v ustanovenom rozsahu. Informačný systém je súčasťou jednotného informačného systému životného prostredia“.

„Informačný systém zriaďuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia“.

 Zo zákona č. 79/2018 Z.z. tiež vyplýva rozsah potrebných funkcionalít informačného systému, vrátene nadefinovaných parametrov a okruhu jeho užívateľov.

 

„Počítajte s nami, my s Vami počítame.“ Váš Tím INISOFT s.r.o. na Slovensku.