485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch jasne hovorí o povinnosti všetkých firiem a obcí viesť priebežnú evidenciu o nakladaní s odpadom. Evidenciu odpadov musí viesť každý, kto vyprodukuje hoci jediný kilogram akéhokoľvek odpadu. Táto povinnosť sa týka prakticky každej firmy a každej obce či mesta. Ten, kto odpady preberá na prepravu, obchodovanie, zhodnoteniu alebo na ich likvidáciu, musí túto evidenciu viesť ešte podrobnejšie.

Novela uvedeného zákona z roku 2019 navyše zaviedla v jeho § 103 povinnosť od 1.1.2022 odovzdávať spomínanú priebežnú evidenciu do centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstva životného prostredia. V rovnakom paragrafe sa dočítame aj to, že automatizovaný prístup do ISOH budú mať MŽP, Ministerstvo vnútra, inšpekcia životného prostredia (SIŽP), okresné úrady, colné orgány a policajný zbor.

Účel systému ISOH je vysvetlený na webových stránkach MŽP (https://www.minzp.sk/isoh/), kde sa jasne píše, že (citujeme):

informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú a že ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom. SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu – a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom. Rovnako bude mať bezprostredný prístup k zneniu povolení, ktoré k činnostiam podľa zákona o odpadoch vydali orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

Prehľad článkov o ISOH