485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Softvér pre firmy

ENVITA Odpady

Program ENVITA Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a pod.

viac informacií >

ENVITA SKLAD a OBCHOD

Tento úplne nový produkt slúži na evidenciu príjmu, výdaja, výkupu a predaja odpadových položiek v schválených zariadeniach, určených na zber, triedenie, likvidáciu, dopravu odpadov a pod. Príjmy a výdaje skladových položiek, naviazané na Katalóg odpadov, sú prenášané do ENVITA Odpady, kde je z nich tvorená povinná evidencia a ohlásenia.

Hlavnou výhodou programu je výrazné zjednodušenie evidencie zhodnocovania odpadov, ktorú zabezpečuje funkcia Predruhovanie. Samozrejmosťou je tlač výdajok, príjemiek, účtovných dokladov, inventúrnych zoznamov a ďalších zostáv, vrátane ich samostatnej evidencie v moduloch Fakturácia alebo Pokladňa.

viac informacií >