ENVITA EVI Odpady

Program ENVITA EVI vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a pod.

Po vyplnení nasledujúceho formulára začne sťahovanie súboru ...

Prosíme o vyplnenie Vašich údajov. Pre všetkých registrovaných záujemcov o programy rady INISOFTware pravidelne pripravujeme cenovo zvýhodnené ponuky.

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z., je každý pôvodca odpadov a osoby nakladajúce s odpadom (obec, firma nebo podnikateľ) povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov a pri dosiahnutí množstva limitov odoslať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním na jednotlivé Okresné úrady, podľa vzniku odpadov.

Vzhľad programu

V rámci zákona

Program vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov (Vyhlášky MŽP SR: č. 366/2015 Z.z., č. 371/2015 Z.z. a ďalšie).

Čo program obsahuje?

Možnosť vedenia priebežnej evidencie odpadov pri každom vzniku, zneškodnení alebo odovzdaní odpadov, prostredníctvom Evidenčných listov. Vytvorenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním, program ďalej obsahuje možnosť tlače Evidenčného listu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov. A to vždy v súlade s aktuálnou legislatívou.

Viete, že…

 • Každý podnikajúci subjekt musí viesť priebežnú evidenciu odpadov a archivovať ju najmenej po dobu 5 rokov.
 • Každý držiteľ, sprostredkovateľ a obchodník, ktorý prekročí zákonom stanovené limity nakladania s odpadom (t.j. 50 kg nebezpečných odpadov a 1 t ostatných odpadov) musí odovzdať ohlásenie.
 • Priebežná evidencia odpadov sa zapracováva za každú prevádzku alebo zariadenie samostatne rovnako tak ako za činnosť, pri ktorej vznikajú odpady v rôznych okresoch - napr. stavebná činnosť (jednotlivé stavby).
 • Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

 

ENVITA

ENVITA je základné prostredie pre tvorbu komplexného informačného systému. Tento modul zaisťuje samotný chod systému. Všetko je riešené s využitím modernej technológie .NET a MS SQL, vďaka tejto pokrokovej technológii je možné tvoriť klasické desktopové programy, ale tiež ich pripravovať pre možnosť prechodu na webové aplikácie.

ZADARMO

Subjekty

Jedná sa o centrálny adresár pre vedenie potrebných údajov o všetkých subjektov, s ktorými prídete do styku.

 • Previazanosť so všetkými agendami
 • Obsahuje základné číselníky (ulice, PSČ, štát, ZÚJ)

ZADARMO

Evidencia odpadov

Základný modul pre evidenciu odpadov. Tá sa v programe vedie priebežne formou skladovej bilancie. Možno tak operatívne zistiť, koľko odpadov ste vyprodukovali, prevzali, využili alebo odstránili a aké množstvo je v danej chvíli na sklade.

 • Vedenie pribežnej evidencie pomocou Evidenčného listu odpadu.
 • Možnosť exportu (tlače) príloh z evidencie a ohlasovania.
 • Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).
 • Archivácia databázy a mnohé iné.

Cena od 99,-€

Zariadenie pre spracovateľa odpadu

Pomocou tohto modulu je možné vytvárať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov a zároveň Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využívať aj kódy činnosti V, R a D.

Cena od 49,-€

Obchodník a sprostredkovateľ

Toto rozšírenie Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

Cena 39,-€

Vedenie agend pre viac firiem (IČO)

Pokiaľ chcete viesť evidenciu za viac samostatných firiem (IČO), potom Vám toto rozšírenie umožní viesť až neobmedzené množstvo IČO v rámci jedného programu.

Cena od 30,-€

Identifikační listy nebezpečných odpadov

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následného tlačenia, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií adresár firiem a katalóg odpadov.

 • Databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov.
 • Možnosť priamej editácie tlačovej zostavy pre individuálne úpravy listov.

PRIPRAVUJEME!

Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

Modul Vám sprístupní nové rozšírené funkcie:

 • hromadnú tlač ohlásení za viac IČO
 • hromadné generovanie partnerskej evidencie odpadov
 • hromadnú zmenu údajov v evidencii odpadov
 • hromadnú tlač evidenčných listov
 • hromadnú zmenu kariet odpadov
 • hromadnú zmenu údajov uvedených u subjektov
 • export údajov evidencie odpadov do formátu XLS pre ďalšie spracovanie, napr. vytvorenie grafov, prehľadov, štatistík a pod. 

Cena od 59,-€

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK