485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Technické služby Brezno

Charakteristika zákazníka 

Technické služby Brezno sú príspevkovou organizáciou, ktoré bola zriadená mestom v roku 1993 za účelom spravovania mestského majetku a priestorov v správe mesta. Ich hlavným predmetom činnosti sú verejnoprospešné služby ako nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správa a údržba verejnej zelene, osvetlenia, komunikácií, cintorínov, parkovísk, verejných priestranstiev a pod.  

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť v zmysle Vyhlášky 366/2015 Z. z. 

Technické služby Brezno majú povinnosť viesť priebežnú evidenciu odpadov, ktoré vznikajú ich vlastnou činnosťou a tiež evidenciu o komunálnom odpade, ktorý zbierajú z mesta Brezno a okolitých obcí. 

Pani Oľga Kvačkajová, vedúca údržby mesta hovorí o svojich skúsenostiach v praxi: "Celá evidencia bola v minulosti vedená výlučne písomnou formou na predpísaných tlačivách. V prípade chybných údajov bolo problematické ich opraviť a nasledovalo pracné a časovo náročné prepisovanie tlačív nanovo. Preto sme hľadali bezchybne fungujúci systém." 

Spolupráca Technické služby Brezno a INISOFT 

V tejto situácii došlo k nadviazaniu kontaktu so spoločnosťou INISOFT, ktorá najprv pani Kvačkajovej ponúkla bezplatnú prezentáciu, spojenú s konzultáciou ohľadne rozsahu a štruktúry vedenia priebežnej evidencie odpadov.  Zavedenie softvérového riešenia ENVITA Odpady bolo bezproblémové, trvalo iba niekoľko dní, prebiehalo pod dohľadom odbornej konzultantky spoločnosti INISOFT s.r.o Ing. Barbory Tajbošovej. 

Po niekoľkých rokoch používania IS ENVITA Odpady tento program zabezpečil jednoduché plnenie legislatívnych povinností v oblasti priebežnej evidencie odpadov a následného výkazníctva a zároveň efektívne riadenie všetkých kľúčových evidenčných a prevádzkových procesov týkajúcich sa evidencie odpadov v spoločnosti Technické služby Brezno. 

Hodnotenie zo strany zákazníka 

Pani Oľga Kvačkajová (vedúca údržby mesta) o prínosoch, ktoré systém priniesol ich firme: "Zavedením systému ENVITA - Odpady sa skrátila doba pre evidenciu odpadov a ušetrilo sa množstvo ľudskej práce na prípravu výstupov pre Ministerstvo životného prostredia", pričom ako jeho hlavné prednosti uviedla:  

Použité produkty 

ENVITA Odpady 

Modul Odpady slúži pre legislatívnu evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi podľa Katalógu odpadov, ktorý je v plnom rozsahu súčasťou softvéru. Vychádza zo zákona 79/2015 Zb.z. o odpadoch, Vyhlášky 365/2015 Zb.z., Vyhlášky 366/2015 Zb.z a ďalších vykonávacích predpisov. Užívateľ v programe vytvára priebežnú evidenciu odpadov tvz. dávkami odpadov. Na ich základe program automaticky vytvára Evidenčné listy odpadov a umožňuje jednoduché a rýchle vygenerovanie ročných Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako aj všetkých ostatných zostáv, ktoré stanovuje príslušná legislatíva. 

» garancia súladu s aktuálnou legislatívou 

» "user friendly" - prehľadnosť, jednoduchosť používania 

» pripravenosť na digitalizáciu odpadového hospodárstva (ISOH od 1.1.2023) 

» pomoc s inštaláciou, úvodnými nastaveniami a zaškolením kľúčových užívateľov

INISOFT s.r.o svojimi softvérmi a podporou k nim patrí medzi najvýznamnejších leadrov na slovenskom trhu. Preto svojim zákazníkom dokáže ponúkať špičkové služby pri navrhovaní ideálneho riešenia, jeho prispôsobenia konkrétnym požiadavkám a následnej implementácie.