485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

27.3.2020
Prinášame Vám rozšírenú verziu našej legislatívne novinky z dnešného dňa s názvom ISOH JE TU A S NÍM AJ NEMÁLO ZMIEN od nášho pána riaditeľa.

Skratku ISOH už pozná zrejme každý. Takmer všetci, ktorí sa pohybujú v oblasti odpadového hospodárstva tušia, že ide o úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. To, čo ale mnohí zrejme netušia je, že od 1.1.2021 budú musieť všetci do tohto systému odosielať dáta o produkcii odpadu a o nakladaní s ním. Týmto sa však prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej prestaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.

 

PREKVAPENIE?

1. ISOH rozhodne neprinesie zjednodušenie nahlasovania údajov štátu

Na stránke MŽP (www.minzp.sk/isoh/) sa dočítate o tom, že ISOH by mal zjednodušiť nahlasovanie údajov ministerstvu a nahradiť doterajšiu papierovú formu. Z viac než desaťročných skúseností s ISOH v Českej republike môžem zodpovedne povedať, že to z pohľadu firiem a obcí zjednodušením rozhodne nebude. Keďže sa doposiaľ nahlasovanie dialo raz ročne a to papierovou formou, tak z logiky, že „papier znesie všetko“ vyplýva, že odosielanie informácií v elektronickej dátovo štruktúrovanej podobe a ešte k tomu mesačne bude oveľa zložitejšie. Aj keď si každá firma a každá obec zabezpečí skvelý program pre vedenie evidencie odpadov v elektronickej forme, ktorý jej predpripraví dáta pre ISOH, stále nebude vyhraté. ISOH bude totiž pred prijatím dát vykonávať kontroly. Napríklad, v prípade použitia nevalidného alebo neexistujúceho IČO, nevalidného alebo neexistujúceho kódu odpadu, kódu nakladania, kódu činnosti, dátumu, kódu štátu atď., ISOH odmietne prijať odosielané dáta. To sa nám pri podávaní papierového Ohlásenia raz ročne stať nemohlo, Ohlásenie sme proste odovzdali a následne sme mali  prípadné chyby odstrániť (ak ich vôbec niekto odhalil a ak nás k tomu niekto vyzval).

Viac než 10 rokov vykonávajú ohlasovatelia v Českej republike pred odovzdaním dát mnoho kontrol jednak na strane ich programu pre evidenciu odpadov, ale aj na strane ISOH. Kontroly v ISOH sú totiž po tých desiatich rokoch už veľmi detailné, aby ministerstvo malo dostatočne relevantné dáta pre svoje analýzy. Navyše tým, že ISOH dáta prijme, kontroly nekončia. Nad dátami sa spúšťajú automatizované mechanizmy (krížové kontroly, bilančné kontroly, logické kontroly, kontroly limitov zariadení, kontroly odovzdávania oprávneným subjektom, kontroly vinníkov, ktorí pravdepodobne vo svojich Ohláseniach neuviedli všetky dáta v porovnaní s tým, aké dáta o nich evidovali iné subjekty atď.). Výsledkami týchto kontrol sa následne zaoberajú úrady štátnej správy, územné úrady a po nich aj inšpekcia životného prostredia. Až po odstránení najzávažnejších nezrovnalostí je možné dáta považovať za relevantné pre ďalšie analýzy a výkazníctvo pre vnútroštátne či európske sledovanie.

2. Dáta sa do ISOH budú musieť odosielať mesačne

Po novom sa štátu nebudú odovzdávať iba súhrnné Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré sa v zmysle súčasnej praxe predkladali raz ročne. Od 1.1.2021 bude nutné štátu odosielať dáta priebežnej evidencie odpadov a to spätne raz mesačne. Táto novinka rozhodne zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať a len potvrdzuje moje predchádzajúce tvrdenie o tom, že ISOH zjednodušenie nahlasovania neprinesie.

V Českej republike sa i po 10 rokoch fungovania ISOH dáta zasielajú raz ročne a navyše ide o súhrnné dáta. Pre štatistické sledovanie a kontroly to stačí a pokiaľ mám správne informácie, ani v druhej verzii ISOH 2, ktorá je na MŽP ČR aktuálne vo forme zámeru, sa zmena v tomto smere nepripravuje.

Osobne považujem rozhodnutie MŽP, aby povinné subjekty do ISOH odovzdávali všetky dáta svojej priebežnej evidencie, za prinajmenšom idealistický rozmar. Dáta priebežnej evidencie totiž na rozdiel od dát súhrnných hlásení obsahujú citlivé obchodne informácie (kto, kedy, komu, čo predal a za akým účelom) a ich centralizáciu v jednom systéme môžu podľa mňa predovšetkým väčšie spoločnosti považovať za útok na ich podnikanie. To sa nepodarilo ani pri zavedení kontrolného hlásenia DPH alebo projektu eKasa, pri ktorých sa detaily obchodovania v systémoch štátnej správy necentralizujú.

3. Dáta budú do ISOH odovzdávať všetci

Ďalším, pre mňa nepochopiteľným prekvapením je, že do ISOH budú musieť svoje dáta odovzdávať aj tí najmenší pôvodcovia odpadu, čiže akákoľvek firma, ktorá vyprodukuje odpad. Keď som toto počul z úst štátneho úradníka na workshope k ISOH (5.2.2020 pri konferencii Odpady 2020 v Žiline), doslova ma zamrazilo a rovnako ako ostatní účastníci som sa pýtal: „Prečo? Prečo takto zaťažovať firmy, ktorých predmetom podnikania nie sú odpady? Nestačili by dáta len od subjektov, ktoré nakladajú s viac než 1 tonou ostatných odpadov a 50 kg nebezpečných odpadov ročne?“.

Aj v tomto prípade som označil rozhodnutie MŽP za idealistický rozmar. Som totiž dlhodobo presvedčený o tom, že firmám, ktoré sa odpadmi neživia a ktoré s odpadmi okrem ich produkovania nijako nenakladajú, by sa povinnosti s vedením evidencie mali práve naopak skôr minimalizovať s tým, že budú prenášané na subjekty, ktoré od nich odpady preberajú. Práve tu môže totiž elektronizácia odpadovej evidencie výrazne napomôcť a to aj pri zachovaní systému štyroch očí.

4. Dáta budú vedené úplne novým spôsobom

Prekvapením pre všetkých určite bude aj to, že spôsob vedenia priebežnej evidencie bude zmenený novou vyhláškou, ktorá nahradí 366/2015 Z.z., o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Mám indície o tom, ako bude táto evidencia vyzerať a mám aj skúsenosť z ČR, že spôsob evidencie bude radikálne iný. A keďže zo skúsenosti viem, aké problematické je takúto zmenu dostať do praxe, som si už dnes takmer istý, že termín 1.1.2021 (začiatok povinnosti odovzdávať dáta do ISOH) je prinajmenšom ohrozený. Prečo? Pretože nielenže táto zásadná vyhláška ešte nebola schválená a vydaná, ale v dôsledku toho nie je a ani nemôže byť pripravený samotný systém ISOH, resp. jeho časť pre príjem dát priebežnej evidencie odpadov, ktoré majú byť novým spôsobom evidované v každej firme a do ISOH odovzdávané podľa úplne novej, zatiaľ nevydanej a do praxe nezavedenej a praxou neoverenej vyhlášky. A až keď bude pripravený ISOH, budú sa môcť pripravovať evidenčné programy firiem a obcí, čo bude trvať minimálne pol roka a v niektorých prípadoch aj rok.

5. Riziká kontrol a pokút, ktoré ISOH prináša

Ak odhliadnem od toho, čo sa píše na webe MŽP o ISOH (www.minzp.sk/isoh/), že prinesie zefektívnenie činnosti pre inšpekciu ŽP (SIŽP), môžem sa znova pozrieť do Českej republiky na to, ako sa s ISOH pracuje zo strany štátu. Už v prvom bode tohto článku som to naznačil, keď som písal o tom, aké všetky krížové, bilančné a ďalšie kontroly dát sú v ňom vykonávané. Vďaka tejto skúsenosti musím upozorniť všetkých tých, ktorí budú priebežne pripravovať a odosielať dáta do ISOH, že im hrozia nasledovné riziká:

  • Bilančnými kontrolami dôjde k identifikovaniu vinníkov, u ktorých bude podozrenie na nesprávne vedenú evidenciu alebo na zámerné zatajovanie informácií. Stačiť na to bude rozdiel medzi vydaným dokladom o prevzatí a priebežnou evidenciou týchto dokladov na strane príjemcu alebo dodávateľa.
  • Kontrolou oprávnenosti na prevzatie odpadu dôjde k identifikovaniu spoločností, ktoré odovzdali odpad osobe, ktorá na prevzatie odpadu nemala v danom čase platné oprávnenie, vinníkom v tomto prípade bude odovzdávajúci.
  • Kontrolou prekročenia limitov zariadenia schváleného na nakladanie s odpadmi dôjde k identifikovaniu spoločností, ktoré prevzali do svojho zariadenia väčšie množstvo odpadov než bolo povolené pre dané zariadenie.

 

 

ODPORUČENIE

Zhodnoťte sami, či pre Vás boli vyššie uvedené informácie prekvapením. Ak neboli, som presvedčený o tom, že prekvapenia na Vás čakajú v samotnej digitalizácii evidencie odpadov. Z nášho dlhoročného podnikania na Slovensku viem, že prevažná väčšina slovenských spoločností, ktoré musia podľa súčasnej legislatívy raz ročne podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, na túto digitalizáciu pripravená nie je. V súvislosti s ISOH je nutné sa pripraviť nielen na tvorbu legislatívnej evidencie odpadov v digitálnej podobe.

1. Rozhodnite, či chcete distribuované riešenie alebo SaaS

Je možné využiť distribuované riešenie, teda také, ktoré je inštalované na vaše zariadenie vo vašej podnikovej sieti (čo vedie k minimalizácii bezpečnostných rizík) a rovnako je možné takéto distribuované riešenia nasadzovať na servery v internete, určené len pre Vaše potreby (aj tu sú bezpečnostné riziká minimalizované). Stále máte totiž možnosť riešenie využívať aj bez jeho dodávateľa. Najnižšími zárukami najmä z pohľadu možnej udržateľnosti bývajú riešenia, ktoré sú dodávané len ako on-line služba (SaaS), pri ktorých si softvér len prenajímate.

2. Zaveďte si firemnú sieť a PC do každej prevádzky alebo aspoň ku každej váhe
Aktuálne nachádzame spoločnosti, ktoré na prevádzkach nemajú ani PC, ani internet. Prevádzková evidencia je teda vykonávaná manuálne alebo je elektronizovaná duplicitnou prácou – následným prepisom do skladového systému, ktorý je však často pripravený iba pre účtovnú a bilančnú evidenciu. V prevažnej väčšine prípadov teda nedokáže minimalizovať legislatívne chyby v oblasti evidencie odpadov a neumožňuje bezchybne a automaticky vytvárať riadnu priebežnú evidenciu odpadov v súlade s platnou legislatívou. To však v prípade, že bude musieť byť evidencia odovzdávaná do ISOH mesačne zvyšuje jednak riziko odmietania dát zo strany ISOH, ale aj riziko následných kontrol a pokút od SIŽP. Tá už nebude chodiť na základe udaní, ISOH jej totiž bude podnety pre kontroly pripravovať automaticky a priebežne s pekne pripravenými podkladmi.

Pre zjednodušenie zasieťovania vzdialených prevádzok je možné využiť vlastné alebo prenajaté virtuálne (terminálové) servery, na ktorých sú distribuované softvérové riešenia inštalované, pričom sa koncové počítače používajú ako terminálové stanice s nižšími hardvérovými nárokmi.

3. Riadne digitalizujte nielen legislatívnu, ale aj prevádzkovú evidenciu odpadov

Pre minimalizáciu zmienených rizík je totiž nevyhnutné digitalizáciu „dotiahnuť“ až do prevádzkovej evidencie schválených zariadení na nakladanie s odpadmi u oprávnených osôb. Čiže až do skladového hospodárstva, ktoré slúži ako prevádzková evidencia schváleného zariadenia tak, aby nevznikali disproporcie medzi potvrdením o prevzatí a odovzdaní odpadu (vážnym lístkom) a zároveň aby bola riadne vytváraná aj evidencia spracovania (zhodnotenia a zneškodnenia) odpadu, pri ktorej už nedochádza k odovzdaniu odpadu ďalšej osobe. Okrem toho by mal prevádzkový systém umožňovať tvorbu prevádzkovej evidencie a z nej vytváranie dokladov na základe číselníkov, ktoré ISOH považuje za validné a ktoré si bude pravidelne načítavať a oproti ktorým bude vstupované dáta validovať. Nemal by umožňovať odovzdávať odpad od osôb, ktoré na jeho prevzatie nemajú v danej dobe oprávnenie, mal by kontrolovať množstevné limity pre príjem do zariadení atď.

Pre prípravu dát priebežnej evidencie odpadov pre ISOH v legislatívne správnej podobe je najvhodnejšie si za týmto účelom zabezpečiť špecializovaný softvér pre vedenie tejto evidencie. Existujú distribuované softvérové riešenia, špecializované na evidenciu odpadov, ktoré umožňujú vedenie tak prevádzkovej, ako aj legislatívnej evidencie odpadov. Ak sa ako oprávnená osoba z akýchkoľvek dôvodov rozhodnete využiť už zavedenú prevádzkovú evidenciu (ktorá je napríklad súčasťou ERP systémov ako je SAP, Helios, Cross, QI, Pohoda, RECY System, Money atď.), mali by ste si zabezpečiť systém pre vedenie legislatívne správnej priebežnej  evidencie odpadov, ktorý umožňuje načítanie dát z Vášho ERP.

Oprávnené osoby sa už rozhodne nezaobídu s vedením evidencie v exceli a väčšina pôvodcov taktiež nie. Aj keby takúto evidenciu podľa novej pripravovanej vyhlášky niekto v exceli zvládol, prvé problémy zažije v momente, keď bude potrebovať odoslať do ISOH opravnú dávku. Výhody používania špecializovaného softvéru užívatelia nachádzajú vo funkciách pre hromadnú prácu s dátami, kontroly vstupných zadaní dát, následnej krížovej kontroly a validácií dát oproti aktuálne akceptovaným dátam zo strany ISOH, ale aj vo funkciách pre ďalšie legislatívne činnosti ako napr. pre tvorbu identifikačných a sprievodných listov nebezpečných odpadov alebo obľúbenú tvorbu legislatívnej evidencie pre dodávateľov odpadov (partnerská evidencia) a jej prenos.

 

 

PRIANIE

Na základe množstva rozhovorov s manažérmi slovenských firiem som nadobudol dojem, že ISOH vítajú. Berú ho predovšetkým ako prostriedok pre narovnanie podnikateľského prostredia v odpadovom hospodárstve na Slovensku, ale aj ako prostriedok, ktorý konečne zjednotí rozdielne legislatívne výklady jednotlivých okresných úradov a samozrejme aj to, že štátu umožní rýchle vytváranie riadnych a detailných výstupov z evidenčných a nie štatisticky dopočítaných dát, ktoré sú dôležité pre správne strategické rozhodnutia. Nevyhnutnú digitalizáciu berú skôr ako pozitívnu vec, mnohí z nich by s ňou začali už aj skôr vo vlastnom záujme zjednodušiť a štandardizovať procesy, len sa z hľadiska ISOH nechceli pustiť do slepej uličky.

Domnievam sa však, že na to, aby bolo možné ISOH konečne po rokoch očakávaní a odkladov spustiť, bude musieť dôjsť zo strany MŽP k zníženiu nárokov:

  • Predovšetkým by som obmedzil povinnosť odovzdávať do ISOH dáta len na tie osoby, ktoré v zmysle aktuálne platnej legislatívy musia podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, čiže na firmy, ktoré prekračujú limit 1.000 kg ostatných a 50 kg nebezpečných odpadov.
  • Do ISOH by som nechal odosielať len súhrnné dáta priebežnej evidencie, teda kto, s kým, koľko, čoho za dané obdobie a nie detailne po každom jednom príjme alebo výdaji.
  • Znížil by som aj frekvenciu povinného odovzdávania dát na raz polročne alebo raz ročne.

V opačnom prípade mám nepríjemné tušenie, že verejnosť takýto nárast administratívy odsúdi, ISOH od 1.1.2021 nezačne fungovať a pozitívne očakávania ostanú nenaplnené, a to by bola veľká škoda.

Miroslav Jakuš, riaditeľ INISOFT s.r.o.

 

INISOFT s.r.o. už pred viac ako 10 rokmi vytvorila a zaviedla Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) do Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Svojimi softvérmi a podporou k nim pomáha všetkým zapojeným subjektom, od Ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a ohlasujú. Na slovenskom trhu INISOFT pôsobí od roku 2009, pričom od roku 2016 slovenským firmám a obciam dodáva modulárne a na evidenciu odpadov špecializované riešenie ENVITA vyvinuté v najnovšej technológii Microsoft .NET s ukladaním dát do databázy Microsoft SQL, ktoré ponúka aj štandardizované rozhranie pre dátové prepojenie s ERP systémami. INISOFT je zároveň zakladajúcim členom Iniciatívy pre systémovú integráciu v odpadovom hospodárstve. Více informací naleznete na www.inisoft.sk nebo www.envita.sk.