485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Program ENVITA Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a pod.

Po vyplnení nasledujúceho formulára začne sťahovanie súboru ...

Prosíme o vyplnenie Vašich údajov. Pre všetkých registrovaných záujemcov o programy rady INISOFTware pravidelne pripravujeme cenovo zvýhodnené ponuky.

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z., je každý pôvodca odpadov a osoby nakladajúce s odpadom (obec, firma nebo podnikateľ) povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov a pri dosiahnutí množstva limitov odoslať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním na jednotlivé Okresné úrady, podľa vzniku odpadov.

Vzhľad programu

Program ENVITA EVI Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR.

 

 

 

Vedenie priebežnej evidencie odpadov pomocou karty odpadov.

 

Súčasťou programu sú všetky potrebné číselníky, okrem iného j kompletný katalóg odpadov podľa vyhlášky 365/2015 Z.z.

 

 Jednotlivé dávky odpadov evidujete na karte odpadov.

 

Pre zjednodušenie je možné využívať výberové číselníky a zoznamy namiesto ručného zadávania.

 

 

 

 Jedným kliknutím zobrazíte Evidenčný list odpadu.

 

 

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakládaní s ním vždy správne
v súlade s platnou legislatívou. Môžete si zvoliť štvrťročné alebo
ročné.

 

 

V rámci zákona

Program vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov (Vyhlášky MŽP SR: č. 366/2015 Z.z., č. 371/2015 Z.z. a ďalšie).

Čo program obsahuje?

Možnosť vedenia priebežnej evidencie odpadov pri každom vzniku, zneškodnení alebo odovzdaní odpadov, prostredníctvom Evidenčných listov. Vytvorenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním, program ďalej obsahuje možnosť tlače Evidenčného listu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov. A to vždy v súlade s aktuálnou legislatívou.

Viete, že…

 • Každý podnikajúci subjekt musí viesť priebežnú evidenciu odpadov a archivovať ju najmenej po dobu 5 rokov.
 • Každý držiteľ, sprostredkovateľ a obchodník, ktorý prekročí zákonom stanovené limity nakladania s odpadom (t.j. 50 kg nebezpečných odpadov a 1 t ostatných odpadov) musí odovzdať ohlásenie.
 • Priebežná evidencia odpadov sa zapracováva za každú prevádzku alebo zariadenie samostatne rovnako tak ako za činnosť, pri ktorej vznikajú odpady v rôznych okresoch - napr. stavebná činnosť (jednotlivé stavby).
 • Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

 

ENVITA

ENVITA je základné prostredie pre tvorbu komplexného informačného systému. Tento modul zaisťuje samotný chod systému. Všetko je riešené s využitím modernej technológie .NET a MS SQL, vďaka tejto pokrokovej technológii je možné tvoriť klasické desktopové programy, ale tiež ich pripravovať pre možnosť prechodu na webové aplikácie.

ZADARMO

Subjekty

Jedná sa o centrálny adresár pre vedenie potrebných údajov o všetkých subjektov, s ktorými prídete do styku.

 • Previazanosť so všetkými agendami
 • Obsahuje základné číselníky (ulice, PSČ, štát, ZÚJ)

ZADARMO

Evidencia odpadov

Základný modul pre evidenciu odpadov. Tá sa v programe vedie priebežne formou skladovej bilancie. Možno tak operatívne zistiť, koľko odpadov ste vyprodukovali, prevzali, využili alebo odstránili a aké množstvo je v danej chvíli na sklade.

 • Vedenie pribežnej evidencie pomocou Evidenčného listu odpadu.
 • Možnosť exportu (tlače) príloh z evidencie a ohlasovania.
 • Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).
 • Archivácia databázy a mnohé iné.

Cena od 99 €

Zariadenie pre spracovateľa odpadu

Pomocou tohto modulu je možné vytvárať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov a zároveň Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využívať aj kódy činnosti V, R a D.

Cena od 49 €

Obchodník a sprostredkovateľ

Toto rozšírenie Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

Cena 39 €

Vedenie agend pre viac firiem (IČO)

Pokiaľ chcete viesť evidenciu za viac samostatných firiem (IČO), potom Vám toto rozšírenie umožní viesť až neobmedzené množstvo IČO v rámci jedného programu.

Cena od 30 €

Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

Modul Vám sprístupní nové rozšírené funkcie:

 • hromadnú tlač ohlásení za viac IČO
 • hromadné generovanie partnerskej evidencie odpadov
 • hromadnú zmenu údajov v evidencii odpadov
 • hromadnú tlač evidenčných listov
 • hromadnú zmenu kariet odpadov
 • hromadnú zmenu údajov uvedených u subjektov
 • export údajov evidencie odpadov do formátu XLS pre ďalšie spracovanie, napr. vytvorenie grafov, prehľadov, štatistík a pod. 

Cena od 59 €

Identifikačné listy nebezpečných odpadov

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následného tlačenia, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií adresár firiem a katalóg odpadov.

 • Databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov.
 • Možnosť priamej editácie tlačovej zostavy pre individuálne úpravy listov.

Podrobnejšie informácie a náhledy nájdete v Centre informácií, konkrétně tu: ILNO

Cena od 135 

Import subjektov

Nástroj pre manálne alebo automatizované importovanie dát o dodavateľov alebo odberaťelov z Vášho ERP. Nebudete tak musieť každý subjekt vkládať do ENVITA manuálne.

Pre správny prenos je nutné zo strany Vášho ERP vytvárať XML súbor v preddefinovanom dátovom ENVITA štandarde, ktorý nájdete v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 134 

Import dávok odpadov

Nástroj pre manálne alebo automatizované importovanie dát o príjmoch alebo výdavkoch odpadov z Vášho skladového non-Envita systému. Nebudete tak musieť realizovať duplicitnú evidenciu ani meniť skladový systém za ENVITA Sklad a Obchod. 

Pre správny prenos je nutné zo strany Vášho skladového non-ENVITA systému vytvárať XML súbor v preddefinovanom dátovom ENVITA štandarde, ktorý nájdete v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 269 

Import dávok odpadov z ENVITA do ENVITA

Nástroj pre manuálne alebo automatizované importovanie podkladových dát priebežnej evidencie odpadov z inej inštalácie ENVITA  (Odpady alebo Sklad a Obchod)

Napríklad Váš odberateľ odpadov (alebo Váš externý odpadový hospodár) využívajúci ENVITA Odpady pre svoje potreby, je schopný Vám pomocou modulu Hromadné operácie vygenerovať Vašu priebežnú evidenciu za odpady, ktoré od Vás prebral (resp. ktoré pre Vás na základe Vámi dodaných dokladov priebežně evidoval). Túto evidenciu Vám následne zašle formou súboru, ktorý si do svojej inštalácie ENVITA Odpady veľmi jednoducho nahráte.

Rovnako môžete mať vo svojej spoločnosti viacerých lokálnych inštalácií ENVITA Odpady alebo ENVITA Sklad a Obchod (napríklad na stavbách) a dáta z týchto lokálnych inštalácií si môžete raz za čas vďaka súborovému prenosu kompletovať do jednej databázy ENVITA Odpady.

Cena:

 • ZADARMO .... k ENVITA pre 1 IČO - pre import dát od odberateľa alebo externého odpadového hospodára,
 • 269 € .... k ENVITA pre 1 IČO - pre import dát medzi rovnakými subjektmi - např. centralizácia z lokálnych inštalácií ENVITA Odpady alebo ENVITA Sklad a Obchod,
 • 567 € .... k ENVITA pre viac IČO.
Export dávok odpadov z ENVITA do ENVITA

Nástroj pre manuálne alebo automatizované exportovanie podkladových dát priebežnej evidencie odpadov do inej inštalácie ENVITA

Napríklad pokud ste odberateľ odpadov (alebo externý odpadový hospodár) využívajúci ENVITA Odpady, jste schopní pomocou modulu Hromadné operácie vygenerovať priebežnú evidenciu za odpady, ktoré ste prebrali (resp. ktoré ste na základe dodaných dokladov priebežně evidovali). Túto evidenciu ste následne schopní odoslať formou súboru Vášmu zákazníkovi, ktorý si do svojej inštalácie ENVITA Odpady tieto dát veľmi jednoducho nahrá.

Rovnako môžete mať vo svojej spoločnosti viacerých lokálnych inštalácií ENVITA Odpady (napríklad na stavbách) a pomocou tohto modulu jste schopní dáta z týchto lokálnych inštalácií raz za čas vyexportovať do súboru a odoslať do centrály pre kompletáciu do jednej databázy ENVITA Odpady.

Cena:

 • ZADARMO pre všetky typy ENVITA Odpady
Import dávok odpadov s pravidlami

Nástroj pre manálne alebo automatizované importovanie dát o príjmoch alebo výdavkoch odpadov z Vášho skladového non-Envita systému. Je určený pre spoločnosti s vlastným informačným systémom od iného dodávateľa SW, v ktorý pokrýva zložitejšie obchodné a prevádzkové procesy.

Na rozdiel od štandardného importu:

 • je navrhnutý tak, aby export dát zo zdrojového SW pre ENVITA Odpady bol jednoduchý a bez potreby akejkoľvek legislatívnej logiky

 • legislatívnu logiku si definuje cez pravidlá zodpovedný odpadár / envirošpecialista

 • v ENVITA Odpady sa tak zo "surových" dát z prevádzky automaticky vytvára správna legislatívna evidencia

Pre správny prenos je nutné zo strany Vášho skladového non-ENVITA systému vytvárať XML súbor v preddefinovanom dátovom ENVITA štandarde, ktorý nájdete v našom Centre informácií, konkrétně tu: Dátový štandard Importu s pravidlami

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK