485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Program ENVITA Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a pod.

Po vyplnení nasledujúceho formulára začne sťahovanie súboru ...

Prosíme o vyplnenie Vašich údajov. Pre všetkých registrovaných záujemcov o programy rady INISOFTware pravidelne pripravujeme cenovo zvýhodnené ponuky.

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z., je každý pôvodca odpadov a osoby nakladajúce s odpadom (obec, firma nebo podnikateľ) povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov a pri dosiahnutí množstva limitov odoslať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním na jednotlivé Okresné úrady, podľa vzniku odpadov.

Vzhľad programu

V rámci zákona

Program vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov (Vyhlášky MŽP SR: č. 366/2015 Z.z., č. 371/2015 Z.z. a ďalšie).

Čo program obsahuje?

Možnosť vedenia priebežnej evidencie odpadov pri každom vzniku, zneškodnení alebo odovzdaní odpadov, prostredníctvom Evidenčných listov. Vytvorenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním, program ďalej obsahuje možnosť tlače Evidenčného listu zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov. A to vždy v súlade s aktuálnou legislatívou.

Viete, že…

 • Každý podnikajúci subjekt musí viesť priebežnú evidenciu odpadov a archivovať ju najmenej po dobu 5 rokov.
 • Každý držiteľ, sprostredkovateľ a obchodník, ktorý prekročí zákonom stanovené limity nakladania s odpadom (t.j. 50 kg nebezpečných odpadov a 1 t ostatných odpadov) musí odovzdať ohlásenie.
 • Priebežná evidencia odpadov sa zapracováva za každú prevádzku alebo zariadenie samostatne rovnako tak ako za činnosť, pri ktorej vznikajú odpady v rôznych okresoch - napr. stavebná činnosť (jednotlivé stavby).
 • Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

 

ENVITA

ENVITA je základné prostredie pre tvorbu komplexného informačného systému. Tento modul zaisťuje samotný chod systému. Všetko je riešené s využitím modernej technológie .NET a MS SQL, vďaka tejto pokrokovej technológii je možné tvoriť klasické desktopové programy, ale tiež ich pripravovať pre možnosť prechodu na webové aplikácie.

ZADARMO

Subjekty

Jedná sa o centrálny adresár pre vedenie potrebných údajov o všetkých subjektov, s ktorými prídete do styku.

 • Previazanosť so všetkými agendami
 • Obsahuje základné číselníky (ulice, PSČ, štát, ZÚJ)

ZADARMO

Evidencia odpadov

Základný modul pre evidenciu odpadov. Tá sa v programe vedie priebežne formou skladovej bilancie. Možno tak operatívne zistiť, koľko odpadov ste vyprodukovali, prevzali, využili alebo odstránili a aké množstvo je v danej chvíli na sklade.

 • Vedenie pribežnej evidencie pomocou Evidenčného listu odpadu.
 • Možnosť exportu (tlače) príloh z evidencie a ohlasovania.
 • Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).
 • Archivácia databázy a mnohé iné.

Cena od 99 €

Zariadenie pre spracovateľa odpadu

Pomocou tohto modulu je možné vytvárať Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov na základe zadaných údajov do evidencie odpadov v základnom module pre evidenciu odpadov a zároveň Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využívať aj kódy činnosti V, R a D.

Cena od 49 €

Obchodník a sprostredkovateľ

Toto rozšírenie Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

Cena 39 €

Vedenie agend pre viac firiem (IČO)

Pokiaľ chcete viesť evidenciu za viac samostatných firiem (IČO), potom Vám toto rozšírenie umožní viesť až neobmedzené množstvo IČO v rámci jedného programu.

Cena od 30 €

Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

Modul Vám sprístupní nové rozšírené funkcie:

 • hromadnú tlač ohlásení za viac IČO
 • hromadné generovanie partnerskej evidencie odpadov
 • hromadnú zmenu údajov v evidencii odpadov
 • hromadnú tlač evidenčných listov
 • hromadnú zmenu kariet odpadov
 • hromadnú zmenu údajov uvedených u subjektov
 • export údajov evidencie odpadov do formátu XLS pre ďalšie spracovanie, napr. vytvorenie grafov, prehľadov, štatistík a pod. 

Cena od 59 €

Identifikačné listy nebezpečných odpadov

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následného tlačenia, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií adresár firiem a katalóg odpadov.

 • Databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov.
 • Možnosť priamej editácie tlačovej zostavy pre individuálne úpravy listov.

Cena od 135 

Import subjektov

Nástroj pre manálne alebo automatizované importovanie dát o dodavateľov alebo odberaťelov z Vášho ERP. Nebudete tak musieť každý subjekt vkládať do ENVITA manuálne.

Pre správny prenos je nutné zo strany Vášho ERP vytvárať XML súbor v preddefinovanom dátovom ENVITA štandarde, ktorý nájdete v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 134 

Import dávok odpadov

Nástroj pre manálne alebo automatizované importovanie dát o príjmoch alebo výdavkoch odpadov z Vášho skladového non-Envita systému. Nebudete tak musieť realizovať duplicitnú evidenciu ani meniť skladový systém za ENVITA Sklad a Obchod. 

Pre správny prenos je nutné zo strany Vášho skladového non-ENVITA systému vytvárať XML súbor v preddefinovanom dátovom ENVITA štandarde, ktorý nájdete v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 269 

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK