485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Čo sú prípadové štúdie

INISOFT s.r.o svojimi softvérmi a podporou k nim patrí medzi najvýznamnejších leadrov na slovenskom trhu. Preto svojim zákazníkom dokáže ponúkať špičkové služby pri navrhovaní ideálneho riešenia, jeho prispôsobenia konkrétnym požiadavkám a následnej implementácie.  

Naše prípadové štúdie

Technické služby BreznoTechnické služby Brezno sú príspevkovou organizáciou, ktoré bola zriadená mestom v roku 1993 za účelom spravovania mestského majetku a priestorov v správe mesta. Ich hlavným predmetom činnosti sú verejnoprospešné služby ako nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správa a údržba verejnej zelene, osvetlenia, komunikácií, cintorínov, parkovísk, verejných priestranstiev a pod.  

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných regiónov. Významným rysom DONsP  je  jej komplexnosť diagnostiky a liečby. DONsP má v súčasnosti 720 zamestnancov, ktorých základným a najdôležitejším poslaním je nepretržite zabezpečovať liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť o našich pacientov, na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied, v podmienkach slovenského zdravotníctva. Stredobodom pozornosti zdravotníckych zamestnancov je prospech chorého v každej situácii a kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom od prenatálneho obdobia, až do obdobia vysokej staroby.
KOVOT, s.r.o.