485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

ENVITA SKLAD a OBCHOD

Program ENVITA Sklad a Obchod slúži na evidenciu príjmu, výdaja, výkupu a predaja odpadových položiek v schválených zariadeniach, určených na zber, triedenie, likvidáciu, dopravu odpadov a pod. Príjmy a výdaje skladových položiek, naviazané na Katalóg odpadov, sú prenášané do ENVITA Odpady, kde je z nich tvorená povinná evidencia a ohlásenia.

Hlavnou výhodou programu je výrazné zjednodušenie evidencie zhodnocovania odpadov, ktorú zabezpečuje funkcia Predruhovanie. Samozrejmosťou je tlač výdajok, príjemiek, účtovných dokladov, inventúrnych zoznamov a ďalších zostáv, vrátane ich samostatnej evidencie v moduloch Fakturácia alebo Pokladňa.

 

 

Program ENVITA Sklad a Obchod je určený pre zavedenie do prevádzky na ľubovoľné zariadenie pre nakladanie s odpadmi.

Aké položky budete na sklade evidovať je len na vás. Zvoľte si, či sa jedná o materiál či odpad, nastavte cenu a začnite evidovať. V prevádzke potom oceníte súhrnné tlačové zostavy ako napríklad aktuálny stav položiek na sklade s ich finančnou hodnotou. Je možné evidovať skladové doklady príjmu, výdaja, výkupu a predaja od fyzických i právnických osôb s podporou hotovostných aj bezhotovostných platieb vrátane nákupu a predaja v režime PDP. Vrátane interných skladových dokladov pre zmenu druhu skladových zásob napríklad pre inventúru.

Výhodou je bezchybný prenos a interpretácia dát do ENVITA Odpady na vedenie priebežnej evidencie odpadov a následnú tvorbu Ohlásení.

Vzhľad programu

 

Hlavná obrazovka

Prehľad subjektov

Formulár subjektu - fyzická osoba

Formulár subjektu - právnická osoba

Modul Sklad a Obchod - prehľad skladových položiek
Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava stavu skladových zásob
Modul Sklad a Obchod - agenda Príjmov a Výkupov
Modul Sklad a Obchod - formulár príjmu s ukážkou zadania položky
Modul Sklad a Obchod - formulár výkupu s ukážkou zobrazenie zostatku
Modul Sklad a Obchod - ukážka vytvorenie faktúry zo skladového dokladu
Modul Sklad a Obchod - agenda vydaných faktúr a ukážka tlače
Modul Sklad a Obchod - agenda Pokladňa
Modul Sklad a Obchod - ukážka príjmového pokladničného dokladu
Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava pokladničnej knihy
Modul Sklad a Obchod - prehľad uskutočnených a prijatých plnení
Modul Sklad a Obchod - formulár zmeny druhu skladových zásob
Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava skladového dokladu
Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava súhrnného prehľadu skladových dokladov
Modul Sklad a Obchod - číselník vozidiel s ukážkou parametrov

 

Ďalšie funkcie

 

 • Uzávierka skladu alebo pokladne chránená heslom, aby nedošlo k nechceným úpravám predošlého obdobia.

 • Prehľady a tlač hotovostných a bezhotovostných úhrad (podpora režimu PDP). Tlač skladových a pokladničných dokladov a faktúr.

 • Nastaviteľné číselné rady - sami rozhodnite o podobe číslovanie vašich skladových a obchodných dokladov nastavením číselných rád vášho skladu.

 • Číselník vozidel pre ľahšiu evidenciu skladových dokladov podľa RZ. Predvyplní uložený partnerský subjekt a táru vozidla.

 • Váhový systém s indikátorom umožní rýchlu a správnu evidenciu hmotnosti. V pripravovanej tlačovej zostave rozpisu váženie tiež nájdete identifikátor záznamu Alibi pamäti váhy.

 

Modelový príklad

Odpadová firma, prevádzkujúca výkupne druhotných surovín zhromažďuje odpady, prevzaté od dodávateľov, a nakladá s nimi vo svojich zariadeniach podľa nadobudnutých oprávnení (separácia, spracovanie, zhodnocovanie, preprava a ďalšie činnosti). V ENVITA Sklad a Obchod eviduje každý príjem a výdaj v zariadení a zároveň priamo tlačí doklady o prevzatí alebo odovzdaní, ktoré obsahujú katalógové čísla a množstvá odpadov.

Tieto údaje sú podkladom pre legislatívne vyžadovanú priebežnú evidenciu odpadov za každé zariadenie a činnosť zvlášť. Po prenesení dát do programu ENVITA Odpady je možné automaticky a veľmi jednoducho vytvoriť Ohlásenia a ďalšie potrebné výkazy. Pre samostatný sklad jedného zariadenia stačí firme jedna evidencia ENVITA Sklad a Obchod.

V zmysle platnej legislatívy, týkajúcej sa ohlasovania za rôzne činnosti v zariadení, však môžu byť potrebné viaceré samostatné evidencie pre vykazovanie v ENVITA Odpady.

ENVITA

ENVITA je základné prostredie pre tvorbu komplexného informačného systému. Tento modul zaisťuje samotný chod systému. Všetko je riešené s využitím modernej technológie .NET a MS SQL, vďaka tejto pokrokovej technológii je možné tvoriť klasické desktopové programy, ale tiež ich pripravovať pre možnosť prechodu na webové aplikácie.

ZADARMO

Subjekty

Jedná sa o centrálny adresár pre vedenie potrebných údajov o všetkých subjektov, s ktorými prídete do styku.

 • Previazanosť so všetkými agendami
 • Obsahuje základné číselníky (ulice, PSČ, štát, ZÚJ)

ZADARMO

Sklad a Obchod

Základný modul pre evidenciu skladov, skladových pohybov a tvorbu skladových dokladov:

 • Vedenie prevadzkovej evidencie zariadenia na nakladanie s odpadmi.
 • Obsahuje všetky potrebné číselníky (číselníka skladových položiek vrátane katalógu odpadov, kódov činností, kódov nakladania atp.).
 • Prehľady a tlač hotovostných a bezhotovostných úhrad (podpora režimu PDP). Tlač skladových a pokladničných dokladov a faktúr.
 • Uzávierka skladu alebo pokladne chránená heslom, aby nedošlo k nechceným úpravám predošlého obdobia.
 • Nastaviteľné číselné rady - sami rozhodnite o podobe číslovanie vašich skladových a obchodných dokladov nastavením číselných rád vášho skladu.
 • Číselník vozidel pre ľahšiu evidenciu skladových dokladov podľa RZ. Predvyplní uložený partnerský subjekt a táru vozidla ad.

Cena od 192 €

Pokladňa

Modul zprostredkováva evidenciu platieb k hotovostným skladovým dokladom + príjmy a výdaje do pokladne s tlačou pokladničnej knihy.

Cena od 188 €

Fakturácia

Modul zprostredkováva tvorbu faktúr v elektronickej podobe k jednotlivým skladovým dokladom. 

 

Cena od 134 €

Prepojenie s ODPADMI

Generovanie legislatívnej evidencie na základe skladových pohybov a jej prenos do modulu ODPADY. Už žiadne duplicitné činnosti a nekonzistencie medzi prevádzkovou a legislatívnou evidenciou odpadov.

Cena od 173 €

Export skladových pohybov

Nástroj pre prenos skladových pohybov z ENVITA do Vášho fakturačného alebo účtovného systému pomocou štandardizovaného XML súboru ENVITA. Nie je teda nutné využívať náš modul Pokladňa alebo Fakturácia. Fakturujte si kdekoľvek ste zvyknutí alebo si len odovzdávajte údaje pre účtovné evidenciu skladových zásob.

Stačí len Váš fakturačný alebo účtovný systém naučiť čítať štandardizovaný XML súbor ENVITA podľa popisu v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 144 €

Export daňových dokladov

Nástroj pre prenos daňových dokladov z ENVITA do Vášho účtovného systému pomocou štandardizovaného XML súboru ENVITA. Prenášajte údaje o vytvorených faktúrach a pokladničných dokladoch pre ich následne zaúčtovanie do účtovného denníka bez nutnosti manuálneho prepisovania údajov fakturantkami.

Stačí len Váš účtovný systém naučiť čítať štandardizovaný XML súbor ENVITA podľa popisu v našom Centre informácií, konkrétně tu: Import a Export dát.

Cena od 162 €

Váhový systém

Modul umožňuje priame napojenie na mostové alebo príručné váhy. Už nebudete potrebovať softvér pre evidenciu váženia od výrobca váhy, ten ENVITA s týmto modulom plne nahradzuje. Modul obsahuje štandardy pre komunikáciu s desiatkami typov a druhov váh, s komunikáciou cez priame napojenie (COM) alebo cez IP adresu. Má široké možnosti nastavenia, ako napríklad prevádzanie implicitné merné jednotky váhy na tú, ktorú potrebujete pre svoju evidenciu atď.

Cena od 192 €

Export dávok odpadov z ENVITA do ENVITA

Nástroj pre manuálne alebo automatizované exportovanie podkladových dát priebežnej evidencie odpadov do inej inštalácie ENVITA

Napríklad pokud ste odberateľ odpadov (alebo externý odpadový hospodár) využívajúci ENVITA Sklad a Obchod a evidujete skladové pohyby svojich dodávateľov a odberateľov, jste schopní pomocou tohto modulu vygenerovať podklady pre priebežnú evidenciu odpadov Vašich partnerov. Túto evidenciu ste následne schopní odoslať formou súboru Vášmu zákazníkovi, ktorý si do svojej inštalácie ENVITA Odpady tieto dáta veľmi jednoducho nahrá.

Rovnako môžete mať vo svojej spoločnosti viacerých lokálnych inštalácií ENVITA Sklad a Obchod (napríklad na stavbách) a pomocou tohto modulu jste schopní podkladová dáta pre priebežnú evidenciu z týchto lokálnych inštalácií raz za čas vyexportovať do súboru a odoslať do centrály pre kompletáciu do jednej databázy ENVITA Odpady.

Cena:

 • ZADARMO pre všetky typy ENVITA Sklad a Obchod

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK