ENVITA SKLAD a OBCHOD

NOVINKA 2019

Tento úplne nový produkt slúži na evidenciu príjmu, výdaja, výkupu a predaja odpadových položiek v schválených zariadeniach, určených na zber, triedenie, likvidáciu, dopravu odpadov a pod. Príjmy a výdaje skladových položiek, naviazané na Katalóg odpadov, sú prenášané do ENVITA Odpady, kde je z nich tvorená povinná evidencia a ohlásenia.

Hlavnou výhodou programu je výrazné zjednodušenie evidencie zhodnocovania odpadov, ktorú zabezpečuje funkcia Predruhovanie. Samozrejmosťou je tlač výdajok, príjemiek, účtovných dokladov, inventúrnych zoznamov a ďalších zostáv, vrátane ich samostatnej evidencie v moduloch Fakturácia alebo Pokladňa.

Program ENVITA Sklad a Obchod je určený pre zavedenie do prevádzky na ľubovoľné zariadenie pre nakladanie s odpadmi.

Aké položky budete na sklade evidovať je len na vás. Zvoľte si, či sa jedná o materiál či odpad, nastavte cenu a začnite evidovať. V prevádzke potom oceníte súhrnné tlačové zostavy ako napríklad aktuálny stav položiek na sklade s ich finančnou hodnotou. Je možné evidovať skladové doklady príjmu, výdaja, výkupu a predaja od fyzických i právnických osôb s podporou hotovostných aj bezhotovostných platieb vrátane nákupu a predaja v režime PDP. Vrátane interných skladových dokladov pre zmenu druhu skladových zásob napríklad pre inventúru.

Výhodou je bezchybný prenos a interpretácia dát do ENVITA Odpady na vedenie priebežnej evidencie odpadov a následnú tvorbu Ohlásení.

Moduly

 • Pokladňa
  Evidencia platieb k hotovostným skladovým dokladom + príjmy a výdaje do pokladne s tlačou pokladničnej knihy.

 • Fakturácia
  Tvorba faktúr v elektronickej podobe k jednotlivým skladovým dokladom.

 

Ďalšie funkcie

 • Uzávierka skladu alebo pokladne chránená heslom, aby nedošlo k nechceným úpravám predošlého obdobia.

 • Prehľady a tlač hotovostných a bezhotovostných úhrad (podpora režimu PDP). Tlač skladových a pokladničných dokladov a faktúr.

 • Nastaviteľné číselné rady - sami rozhodnite o podobe číslovanie vašich skladových a obchodných dokladov nastavením číselných rád vášho skladu.

 • Číselník vozidel pre ľahšiu evidenciu skladových dokladov podľa RZ. Predvyplní uložený partnerský subjekt a táru vozidla.

 • pripravujeme prepojenie na váhové systémy s indikátorom umožní rýchlu a správnu evidenciu hmotnosti. V pripravovanej tlačovej zostave rozpisu váženie tiež nájdete identifikátor záznamu Alibi pamäti váhy.

 

Modelový príklad

Odpadová firma, prevádzkujúca výkupne druhotných surovín zhromažďuje odpady, prevzaté od dodávateľov, a nakladá s nimi vo svojich zariadeniach podľa nadobudnutých oprávnení (separácia, spracovanie, zhodnocovanie, preprava a ďalšie činnosti). V ENVITA Sklad a Obchod eviduje každý príjem a výdaj v zariadení a zároveň priamo tlačí doklady o prevzatí alebo odovzdaní, ktoré obsahujú katalógové čísla a množstvá odpadov.

Tieto údaje sú podkladom pre legislatívne vyžadovanú priebežnú evidenciu odpadov za každé zariadenie a činnosť zvlášť. Po prenesení dát do programu ENVITA Odpady je možné automaticky a veľmi jednoducho vytvoriť Ohlásenia a ďalšie potrebné výkazy. Pre samostatný sklad jedného zariadenia stačí firme jedna evidencia ENVITA Sklad a Obchod.

V zmysle platnej legislatívy, týkajúcej sa ohlasovania za rôzne činnosti v zariadení, však môžu byť potrebné viaceré samostatné evidencie pre vykazovanie v ENVITA Odpady.

Objednávka

Poptejte riešenie priamo pre Vás!

+421 (0) 221 028 111

zavolajte nám

pondelok až piatok

8:00 - 16:00

KONTAKTUJTE NÁS

OBCHOD@INISOFT.SK