485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Spôsobiť enviro-delikt je tak jednoduché. Rovnako jednoduché je mu predísť.

13.4.2021
Viete, že centrálny informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) je základným nástrojom enviropolície a inšpekcie životného prostredia? A viete aj to, že od 1.1.2022 tento nástroj veľmi jednoducho odhalí aj drobné porušenie zákona o odpadoch?

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch jasne hovorí o povinnosti všetkých firiem a obcí viesť priebežnú evidenciu o nakladaní s odpadom. Evidenciu odpadov musí viesť každý, kto vyprodukuje hoci jediný kilogram akéhokoľvek odpadu. Táto povinnosť sa týka prakticky každej firmy a každej obce či mesta. Ten, kto odpady preberá na prepravu, obchodovanie, zhodnoteniu alebo na ich likvidáciu, musí túto evidenciu viesť ešte podrobnejšie.

Novela uvedeného zákona z roku 2019 navyše zaviedla v jeho § 103 povinnosť od 1.1.2022 odovzdávať spomínanú priebežnú evidenciu do centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstva životného prostredia. V rovnakom paragrafe sa dočítame aj to, že automatizovaný prístup do ISOH budú mať MŽP, Ministerstvo vnútra, inšpekcia životného prostredia (SIŽP), okresné úrady, colné orgány a policajný zbor.

Účel systému ISOH je vysvetlený na webových stránkach MŽP (https://www.minzp.sk/isoh/), kde sa jasne píše, že (citujeme):

informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú a že ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom. SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu – a aj konkrétne ktorému, a to v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom. Rovnako bude mať bezprostredný prístup k zneniu povolení, ktoré k činnostiam podľa zákona o odpadoch vydali orgány štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

 

Aktuálne je dátum začatia povinnosti odovzdávať dáta priebežnej evidencie odpadov do ISOH stanovený na 1.1.2022. Už teraz to nevyhnutne vyvoláva množstvo otázok ako sú napr.:

  • Čo dotknuté obce a firmy vlastne čaká, ako sa majú na zmeny pripraviť a vyhnúť sa tak riziku kontrol a pokút, alebo ako ich prinajmenšom minimalizovať?
  • Na čo v procese nakladania s odpadmi a následnej evidencie nezabúdať?
  • Čo si pod pojmom digitalizácia evidencia odpadov predstaviť a na čo sa pri nej zamerať?

 

Prijmite pozvanie na webinár ENVIRODELIKTY 2021 (viď pozvánka a prihláška  na https://nmc.sk/envirodelikty2021/), na ktorom nájdete odpovede na tieto otázky.  

Priblížia Vám ich:

  • riaditeľ spoločnosti INISOFT s.r.o. pán Miroslav Jakuš
  • zástupkyňa riaditeľa INISOFT s.r.o. Ing. Martina Poláčková
  • riaditeľ enviropolície Slovenskej republiky pán plk. Ing. Mário Kern 
  • senior právnička slovenskej advokátnej kancelárie Semančín & Partnters paní JUDr. Lucia Semančínová.

 

Naša spoločnosť INISOFT s.r.o. pred 20 rokmi zaviedla a dodnes spravuje ISOH v Českej republike a taktiež spolupracuje na dokončení ISOH na Slovensku. Prezentácia na webinári bude obohatená o konkrétne ukážky prevádzkovej a legislatívnej evidencie odpadov v softvéri ENVITA.