Softvér

Softvér pre firmy

 • ENVITA EVI Odpady

  Program ENVITA Odpady vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky  č. 366/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním a pod.

  viac informacií >
 • ENVITA EVI Obaly

  Program ENVITA Obaly vychádza zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok MŽP SR. Pomocou modulu Obaly môžete do programu zapisovať obaly uvádzané na trh a množstvo odpadov z týchto obalov. Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť ročné Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike. K dispozícii je číselník materiálov a tiež modul Výrobky, ktorý umožňuje automatické generovanie evidencie iba zadaním množstva výroby.

  viac informacií >
 • ENVITA SKLAD a OBCHOD

  PRIPRAVUJEME!

  Do prostredia ENVITA pripravujeme komplexné riešenie agendy Skladového hospodárstva pre zavedenie do prevádzky na ľubovoľné zariadenie pre nakladanie s odpadmi.

  viac informacií >