485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

27.3.2020
Je tu a volá sa ISOH. Nájdete ho na www.isoh.gov.sk. Úplne nový centrálny informačný systém odpadového hospodárstva, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) bude od 1. januára 2021 slúžiť na zber dát priebežnej evidencie o produkcii a nakladaní s odpadmi. Mnohí však netušia, že od 1. januára 2021 budú musieť do tohto systému odosielať dáta všetci pôvodcovia odpadu. Týmto sa prekvapenia iba začínajú. Poďme si ich teda radšej predstaviť už teraz, aby nás nezaskočili na poslednú chvíľu.

NOVÉ POVINNOSTI AKOSI SKRYTO

Nové povinnosti boli do legislatívy vnesené akosi skryto. Zmenu zákona o odpadoch priniesol nový zákon 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2019. Na jeho konci v čl. III bola uvedená zásadná zmena časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“), týkajúca sa oblasti evidencie a ohlasovania, ktorá s jednorazovými obalmi na nápoje nijako nesúvisí. Konkrétne bol zmenou upravený § 103 zákona o odpadoch, ktorý sa venuje informačnému systému odpadového hospodárstva, teda vyššie spomenutému ISOH.  Nové znenie § 103 ods. 7 doslova revolučne rozšírilo firmám a obciam povinnosti, ktoré sa týkajú odovzdávania informácií o odpadoch štátnej správe. Dodnes totiž platilo, že štátu bolo nutné predkladať raz ročne súhrnné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (vo fyzickej podobe). Po novom však budú musieť všetci pôvodcovia a všetky oprávnené osoby odovzdávať štátu aj priebežnú evidenciu odpadov, a to mesačne a elektronicky.

 

Komu budú slúžiť dáta zasielané do ISOH?

Odsek 17 vyššie aktualizovaného § 103 zákona o odpadoch konkrétne uvádza, že: "K údajom z registrov majú automatizovaný prístup alebo priamy prístup

 1. ministerstvo,
 2. ministerstvo vnútra,
 3. inšpekcia,
 4. okresné úrady v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
 5. okresné úrady vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
 6. colné orgány,
 7. Policajný zbor"

Na webe MŽP (www.minzp.sk/isoh/) sa dočítate o tom, že ISOH prinesie zefektívnenie činnosti pre inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Ak sa pozrieme do Českej republiky na to, ako sa s ISOH pracuje zo strany štátu, môžeme predpokladať, že i na Slovensku bude dochádzať:

 1. k bilančným kontrolám, ktoré umožnia identifikovanie vinníkov, u ktorých bude podozrenie na nesprávne vedenú evidenciu alebo na zámerné zatajovanie informácií,
 2. ku kontrole oprávnenosti na prevzatie odpadu, vďaka čomu budú identifikované spoločnosti, ktoré odovzdali odpad osobe, ktorá na prevzatie odpadu nemala v danom čase platné oprávnenie, vinníkom v tomto prípade bude odovzdávajúci,
 3. ku kontrole prekročenia limitov zariadenia schváleného na nakladanie s odpadmi, vďaka ktorej budú identifikované spoločnosti, ktoré prevzali do svojho zariadenia väčšie množstvo odpadov než bolo povolené pre dané zariadenie.

 

Zmena zákona o odpadoch bude ešte zavŕšená vydaním úplne novej vyhlášky o evidenčnej povinnosti. Oneskorenie jej vydania však výrazne ohrozuje termín pripravenosti na 1.1.2021

V súvislosti so zmenou zákona o odpadoch MŽP avizovalo aj pripravovanú zmenu spôsobu vedenia priebežnej evidencie, a to novou vyhláškou, ktorá nahradí vyhlášku ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. Z rozhovorov so zástupcami MŽP máme indície o tom, ako bude táto evidencia vyzerať a máme aj skúsenosť z Českej republiky, že spôsob evidencie bude radikálne iný. A keďže zo skúsenosti vieme, aké problematické je takúto zmenu dostať do praxe, môžeme už teraz predpokladať, že termín 1. január 2021 (začiatok povinnosti odovzdávať dáta do ISOH) je prinajmenšom ohrozený. Prečo? Pretože nielenže táto zásadná vyhláška ešte nebola schválená a vydaná, ale v dôsledku toho nie je a ani nemôže byť pripravený samotný systém ISOH, resp. jeho časť pre príjem dát priebežnej evidencie odpadov, ktoré majú byť novým spôsobom evidované v každej firme a do ISOH odovzdávané podľa úplne novej, zatiaľ nevydanej a do praxe nezavedenej a praxou neoverenej vyhlášky. Navyše, aj keby bol koncom roka 2020 ISOH pripravený, nebudú pripravené evidenčné systémy firiem a obcí, z ktorých sa dáta do ISOH budú musieť odosielať. Ich zmena bude trvať minimálne pol roka, v niektorých prípadoch aj rok.

 

Aký bude dopad uvedených zmien?

Rozhodne nie je možné očakávať zjednodušenie administratívy na strane obcí a firiem tým, že dôjde k náhrade a vlastne aj k rozšíreniu aktuálneho papierového spôsobu odovzdávania dát o hospodárení s odpadmi v štátnej správe. Z viac než desaťročných skúseností s ISOH v Českej republike môžem zodpovedne povedať, že to z pohľadu firiem a obcí zjednodušením rozhodne nebude. Keďže sa doposiaľ nahlasovanie dialo raz ročne, a to papierovou formou, tak z logiky, že „papier znesie všetko“ vyplýva, že odosielanie informácií v elektronickej, dátovo štruktúrovanej podobe a ešte k tomu mesačne bude oveľa zložitejšie. Aj keď si každá firma a každá obec zabezpečí skvelý program pre vedenie evidencie odpadov v elektronickej forme, ktorý jej predpripraví dáta pre ISOH, stále nebude vyhraté. ISOH bude totiž pred prijatím dát vykonávať kontroly. Ako príklad možno uviesť použitie nevalidného alebo neexistujúceho IČO, nevalidného alebo neexistujúceho kódu odpadu, kódu nakladania, kódu činnosti, dátumu, kódu štátu atď., keď ISOH odmietne prijať odosielané dáta. To sa nám pri podávaní papierového Ohlásenia raz ročne stať nemohlo. Ohlásenie sme jednoducho odovzdali a následne sme mali  prípadné chyby odstrániť (ak ich vôbec niekto odhalil a ak nás k tomu niekto vyzval).

Za ďalší problém môžeme považovať aj mesačnú periodicitu, s akou majú byť dáta odovzdávané. Táto novinka rozhodne zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať a len potvrdzuje moje predchádzajúce tvrdenie o tom, že zjednodušenie nahlasovania neprinesie.

Za najväčší problém však považujem to, že povinnosť odovzdávať dáta štátu bola rozšírená na úplne všetky firmy a obce, ktoré vyprodukujú čo i len 1 kg odpadu. Som totiž dlhodobo presvedčený o tom, že firmám, ktoré sa odpadmi neživia a ktoré s odpadmi okrem ich produkovania nijako nenakladajú, by sa povinnosti s vedením evidencie mali práve naopak skôr minimalizovať s tým, že budú prenášané na subjekty, ktoré od nich odpady preberajú. Práve tu môže totiž elektronizácia odpadovej evidencie výrazne napomôcť, a to aj pri zachovaní systému štyroch očí.

 

ODPORUČENIE PRE FIRMY A OBCE

Obciam a firmám, ktorým vznikajú odpady, by som odporučil nasledovné:

 1. Rozhodnite sa, či chcete distribuované softvérové riešenie pre evidenciu odpadov (inštalované vo vašej vlastnej alebo prenajatej infraštruktúre napríklad na internete) alebo prenajaté riešenie na cudzej infraštruktúre, poskytované ako on-line služba (SaaS).
   
 2. Zaveďte si firemnú sieť a PC s evidenčným systémom na každú prevádzku, ku každej váhe odpadu.
   
 3. Digitalizujte nielen legislatívnu, ale aj prevádzkovú evidenciu odpadov, odstráňte prepisovanie dát, a tým duplicitné činnosti a chybovosť. Minimalizujete tým riziká a zvyšujete rýchlosť prípravy dát pre ISOH.

 

PRIANIE

Prial by som si, aby ISOH konečne začal fungovať. Je to prostriedok na narovnanie podnikateľského prostredia v odpadovom hospodárstve na Slovensku, ale aj prostriedok, ktorý konečne zjednotí rozdielne legislatívne výklady jednotlivých okresných úradov a, samozrejme, aj štátu umožní rýchle vytváranie riadnych a detailných výstupov z evidenčných a nie štatisticky dopočítaných dát, ktoré sú dôležité pre správne strategické rozhodnutia. Bohužiaľ však predpokladám, že jeho nábeh bude viac než problematický.

Osobne by som nábeh ISOH odľahčil obmedzením povinnosti odovzdávať dáta len na tých pôvodcov, ktorí produkujú nadlimitné množstvo odpadu (1 000 kg ostatných a 50 kg nebezpečných odpadov) a všetky oprávnené osoby ako doteraz. Do ISOH by som nechal odosielať len súhrnné dáta priebežnej evidencie, teda kto, s kým, koľko, čoho za dané obdobie a nie detailne po každom jednom dni. A nakoniec by som znížil frekvenciu povinného odovzdávania dát na raz polročne alebo raz ročne. V opačnom prípade mám nepríjemné tušenie, že verejnosť takýto nárast administratívy odsúdi, ISOH od 1. januára 2021 nezačne fungovať a pozitívne očakávania zostanú nenaplnené, a to by bola veľká škoda.

Miroslav Jakuš, riaditeľ INISOFT s.r.o.

 

INISOFT s.r.o. už pred viac ako 10 rokmi vytvorila a zaviedla Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) do Českej republiky a dodnes celý systém spravuje. Svojimi softvérmi a podporou k nim pomáha všetkým zapojeným subjektom, od Ministerstva životného prostredia cez územné celky štátnej správy, až po obce a firmy, ktoré evidenciu odpadov vedú a ohlasujú. Na slovenskom trhu INISOFT pôsobí od roku 2009, pričom od roku 2016 slovenským firmám a obciam dodáva modulárne a na evidenciu odpadov špecializované riešenie ENVITA vyvinuté v najnovšej technológii Microsoft .NET s ukladaním dát do databázy Microsoft SQL, ktoré ponúka aj štandardizované rozhranie pre dátové prepojenie s ERP systémami. INISOFT je zároveň zakladajúcim členom Iniciatívy pre systémovú integráciu v odpadovom hospodárstve. Viac informácii nájdete na na www.inisoft.sk alebo www.envita.sk.