485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

25.10.2021
Jeseň opäť priniesla novely zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. a to rovno dve. Jednu z nich už môžete nájsť pod číslom 372/2021 Z. z., druhá je v NRSR a bude sa týkať najmä nového ôsmeho dielu - Osobitné výrobky z plastu.

Novela 372/2021 Z.z. upravuje a novelizuje paragrafy na základe aplikačnej praxe a zároveň upravuje aj nasledovné tri zákony:

• Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
• Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP
• Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

 

V rámci webinára  Webinár "Diskusia o legislatívnych novinkách v oblasti odpadového hospodárstva"- prihlasovanie otvorené, neváhajte! (inisoft.sk) sme diskutovali okrem ostatných zmien aj o zmenách v súhlasoch od 1.11.2021:

 

Rušia sa súhlasy podľa § 97 ods. 1 písm. f) - nakladanie s nebezpečným odpadmi vrátane prepravy ak nebol vydaný v rámci iných súhlasov, písm. g) - zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu a písm. t) - zhromažďovanie viac ako 1 rok pred zneškodnením a viac ako 3 roky pred zhodnotením.

Zrušenie pôvodného znenia podľa písmen g) a t) možno vnímať ako krok na znižovanie administratívnej záťaže. Tým, ktorých sa týka písmeno f), vznikla podľa informácií v prechodných ustanoveniach povinnosť podať žiadosť o registráciu cez ISOH: 

Rozhodnutia podľa § 97 ods. 1 písm. f) na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení § 97 ods. 1, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, vydané podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021 strácajú platnosť 1. novembra 2021 okrem rozhodnutí vydaných na nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu, ktorých platnosť skončí uplynutím doby, na ktorú boli vydané. Ten, kto vykonáva prepravu nebezpečných odpadov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2021, na ktorú sa vyžadoval súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f), je povinný požiadať o registráciu podľa § 98 do 10 dní od účinnosti tohto zákona (pozn: t.j. do11.11.2021)

 

Navrhnutý bol posun povinnosti posielať údaje z evidencie odpadov cez ISOH (novelou zákona 302/2019 Z.z o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - aktuálne je stále v NRSR) na 1.1.2023, povinnosť podávania žiadostí cez portál isoh.gov.sk je už pre registrácie podľa § 98 povinná. 

 

Zdá sa Vám náročné neustále sledovať povinnosti, vyplývajúce zo zákona odpadoch a jeho vykonávacej vyhlášky?

Prihláste sa na naše webináre, na ktorých sa zoznámite s legislatívnymi zmenami a ich implementáciou do softvéru.

PRIHLÁSENIE – WEBINÁRE

Neváhajte využiť služby našich konzultantov k praktickým online ukážkam používania softvérových produktov (pomocou aplikácie TeamViewer). 

Sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch:

TELEFÓN: +421 (0) 221 028 111, +421 907 428 624, +421 907 428 229  (pondelok až piatok 8:00 - 16:00)

E-MAILOBCHOD@INISOFT.SK       

Centrum informácií: centruminformacii.sk