485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu - tlačová správa MŽP

28.6.2021
V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešla novela zákona o odpadoch, ktorá uprednostňuje triedenie a recykláciu odpadov pred spaľovaním. Za novú legislatívu zahlasovalo 84 poslancov. Legislatíva z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP) zakazuje spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom, ako aj skládkovanie potravinového odpadu z veľkoobchodných či maloobchodných prevádzok- informoval o tom portál MŽP: Novela zákona o odpadoch prešla prvým čítaním parlamentu (minzp.sk)

Legislatívna úprava novely zákona z dielne MŽP má uprednostniť materiálové zhodnotenie odpadu pred spaľovaním a zakazuje energeticky zhodnocovať odpad, ktorý môže byť materiálovo zhodnotený, resp. recyklovaný v dostupnom zariadení. Okrem tejto zmeny, návrh novely hovorí aj o tom, že na skládkach odpadov už nebude môcť skončiť ani biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie. Zákaz skládkovania potravinového odpadu je navrhnutý od 1. januára 2023. Pribudne pre obce aj povinnosť zabezpečiť triedený zber textilu od začiatku roku 2025.

 

V dôvodovej správe sa tiež dočítate okrem iných aj o plánovanej zmene:

  • § 16 ods. 12 až 15:

V novom odseku 12 sa dopĺňa oznamovacia povinnosť zberových spoločností, ktoré vykonávajú v obci triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nahlasovať raz ročne ministerstvu údaje o výkupných cenách zbieraných materiálov. Zber týchto informácií vychádza výlučne z požiadavky analytického útvaru ministerstva pri tvorbe analýz.

  • § 97 ods. 1 písm. d)

Uvedená zmena sa navrhuje z dôvodu aplikačnej praxe, nakoľko je potrebné v rámci súhlasu podľa písm. d) rozlišovať, či sa jedná o zariadenie na zber alebo prevádzku zberného dvora. praxi môžu nastať nasledovné situácie:
-súhlas sa udelí pre zariadenie na zber odpadov,
-súhlas sa udelí pre prevádzku zberného dvora,
-súhlas sa udelí pre zariadenie na zber odpadov a zároveň aj pre prevádzku zberného dvora, za podmienky, že sa vyšpecifikujú druhy odpadov, ktoré sa budú zbierať v jednotlivých zariadeniach (t. j. v zbernom dvore sa môžu zbierať len odpady zaradené do kategórie 20).
Doteraz vydané rozhodnutia zostávajú v platnosti (viď prechodné ustanovenia).
Súvisiace zmeny: § 22 vykonávacej vyhlášky a úprava položky č. 162 písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z.

  • § 97 ods. 1 písm. f) a g)

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa pristúpilo k vypusteniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. f), nakoľko činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi   súčasťou iných súhlasov (okrem prepravy). Vypustením predmetného súhlasu dochádza k zníženiu administratívnej záťaže na strane podnikateľských subjektov, ale aj na strane príslušných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva (v prípade prepravy sa jedná o okresné úrady a aj okresné úrady sídle kraja).

V prípade súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, konkrétne s azbestom, ktorý sa udeľoval pre firmu vykonávajúcu nakladanie s odpadom obsahujúci azbest (stavebné demolačné práce), sa  nebude udeľovať súhlas podľa písm. f), avšak takáto firma, bude môcť svoju činnosť vykonávať len po udelení súhlasu podľa písm. b). V prípade spaľovní odpadov zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb (ČOV), ktoré nakladajú nebezpečným odpadom, sa  nebude udeľovať súhlas podľa písm. f), nakoľko tieto zariadenia   prevádzkované a povoľované podľa osobitných predpisov. Podľa zákona o odpadoch sa týmto zariadeniam bude udeľovať súhlas podľa písm. e) - vydanie prevádzkového poriadku. prípade prepravy nebezpečných odpadov, ten, kto vykonáva prepravu odpadov (akýchkoľvek) pre vlastnú ako aj cudziu potrebu je povinný sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch. Nejedná sa o bežného pôvodcu, ktorý prepravuje vlastný odpad medzi svojimi prevádzkami alebo k ďalšiemu oprávnenému držiteľovi za účelom splnenia povinností podľa § 14 zákona od odpadoch. Ide o dopravcu odpadu pre vlastnú potrebu, ktorý prepravuje odpad v rámci náplne svojej profesionálnej činnosti, t. j. v rámci predmetu podnikateľskej činnosti „nakladanie nebezpečným odpadom“ alebo „nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom“ (napr. v rámci svojich služieb ponúka aj službu prepravy odpadu). Ďalej môže ísť o dopravcu odpadu pre cudziu potrebu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu v rámci predmetu podnikateľskej činnosti charakteru „preprava tovaru“ alebo „nákladná doprava“.

Doteraz vydané rozhodnutia strácajú platnosť okrem súhlasov na nakladanie s odpadom s obsahom azbestu, ktorým platnosť skončí uplynutím doby na ktorú boli vydané.

  • § 97 ods. 1 písm. t)

K vypusteniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením pristúpilo ministerstvo z nasledovných dôvodov:
-predmetný súhlas sa v súlade s § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch udeľuje len pôvodcovi odpadu, avšak v niektorých prípadoch bol predmetný súhlas udelený držiteľovi odpadu, ktorý nie je pôvodcom tohto odpadu,
-od účinnosti zákona o odpadoch (t. j. od 01.01.2016) bolo udelených spolu len 21 súhlasov podľa písm. t),
-v súhlasoch absentoval dôvod potreby dlhšieho zhromažďovania odpadov,
-jednou z podmienok pre udelenie predmetného súhlasu  97 ods. 16) je preukázanie, že na území SR sa nenachádza vhodné zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie predmetného druhu odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne, avšak v praxi sa často stáva, že uvedený súhlas podľa písm. t) je udeľovaný pre také druhy odpadov, pre ktoré existujú dostatočné kapacity na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie na území SR taktiež sa jednalo o veľké množstvá (objemy) odpadov (napr. 3 000 t, 5 000 t), pre ktoré je problematické zabezpečiť skladovanie u pôvodcu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch,

 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch ustanovuje maximálne obdobie, počas ktorého je možné odpad skladovať a zhromažďovať, cieľom predmetného ustanovenia je zamedzenie vytvárania háld odpadu a zabezpečenie plynulého nakladania s odpadom.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na fakt, že cieľ predmetného súhlasu sa minul účinku, ministerstvo pristúpilo k jeho zrušeniu. Vypustením predmetného súhlasu sa zároveň znižuje administratívna záťaž na strane štátnych orgánov.
Doteraz vydané rozhodnutia strácajú platnosť.

 

Zmeny pre Vás sledujeme a v prípade potreby budú premietnuté do softvéru ENVITA, o čom Vás samozrejme budeme informovať aj naďalej. 

Neváhajte využiť služby našich konzultantov k praktickým online ukážkam používania softvérových produktov (osobne alebo online). 

Sme Vám k dispozícii na uvedených kontaktoch:

TELEFÓN: +421 (0) 221 028 111, +421 907 428 624, +421 907 428 229  (pondelok až piatok 8:00 - 16:00)

E-MAILOBCHOD@INISOFT.SK       

Centrum informácií: centruminformacii.sk