485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Zmena legislatívy pre triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov

15.7.2022
Nová povinnosť pre osoby, vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov

Vážení zákazníci, 

viacerých z Vás sa týka nová povinnosť, vyplývajúca zo zákona 79/2015 Z.z.  § 16 ods. 12, ktorá je v platnosti od 1.1.2022, preto by sme Vám ju chceli stručne priblížiť a zároveň Vás oboznámiť s tým, ako Vám pri jej plnení môže byť nápomocný evidenčný softvér ENVITA Odpady. 

 

Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, je povinný:

a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa odseku 3, údaje za

  1. kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,
  2. kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom,

b) zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise.

 

Novelou vykonávacieho predpisu 373/2015 Z.z. konkrétne § 3a sa upravuje a popisuje čo všetko má obsahovať správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov: 

(1) Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov sa zasiela ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 16 ods. 3 zákona, správu o činnosti, ktorá obsahuje:

a) údaje o množstve a nákladoch oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov z domácností, pre ktorý zabezpečil na základe zmluvného vzťahu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie s rozlíšením na jednotlivé druhy odpadov v jednotlivých obciach, v rozsahu údajov podľa prílohy č. 7,

b) informácie o odmietnutí prevziať odpady z obalov na materiálové zhodnotenie uvedené v štruktúre

  1. informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na recykláciu,
  2. informácie o množstve a druhu odpadu, ktorý odmietlo zariadenie prevziať na materiálové zhodnotenie,
  3. zoznam zariadení, ktoré odmietli odpad prevziať na materiálové zhodnotenie s uvedením dôvodov odmietnutia,

c) informácie o postupe výberu osôb podľa písmena b).

(2) Zverejnenie údajov na webovom sídle sa uskutoční v rozsahu údajov podľa prílohy č. 8.

 

Povinnosť, vyplývajúcu z vykonávacieho predpisu 373/2015 Z.z. s účinnosťou od 2.6.2022 máte, ak vykonávate zber komunálnych odpadov týchto komodít: 

Sklo (20 01 02) Plasty (20 01 39) Papier (20 01 01) Kompozity na báze lepenky (20 01 03) Kovy (20 01 04) Drevo (20 01 38).

Vašou povinnosťou je zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu správu podľa prílohy č. 7 a prílohy č. 8 -  prvý krát do 31.8.2022 za druhý kalendárny štvrťrok. 

 

Práve pri vypĺňaní prílohy č. 7 a č. 8 by sme Vám boli radi nápomocní a pripravili sme si pre Vás v našom Centre informácií postup ako údaje z ENVITA Odpady - katalógové číslo, hmotnosť, názov a IČO obce ľahko získate vyexportovaním dát do excelu:

Postup pre vytvorenie podkladov pre osoby vykonávajúce triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov

 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle: +421 (0) 221 028 111 alebo e-mailom na: inisoft@inisoft.sk.