485 102 698 +421 (0) 221 028 111

 

Centrum informácií

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín

Charakteristika zákazníka 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných regiónov. Významnou je jej komplexnosť diagnostiky a liečby. DONsP má v súčasnosti 720 zamestnancov, ktorých základným a najdôležitejším poslaním je nepretržite zabezpečovať liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied, v podmienkach slovenského zdravotníctva. Stredobodom pozornosti zdravotníckych zamestnancov je prospech chorého v každej situácii a kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom od prenatálneho obdobia až do obdobia vysokej staroby.

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť v zmysle Vyhlášky 366/2015 Z. z. 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín  produkuje odpad vrátane zložiek rôznych fyzikálnych, chemických a biologických materiálov, ktoré si vyžadujú osobitnú manipuláciu a zneškodňovanie z dôvodu osobitného zdravotného rizika. Zahŕňa tuhý alebo kvapalný odpad vytvorený počas lekárskeho ošetrenia alebo podobných činností. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi zo sektora zdravotníctva môže spôsobiť zranenie alebo chorobu. Lekársky odpad môže obsahovať infekčné látky, genotoxické látky, toxické chemikálie, nepoužiteľné lieky, rádioaktívne látky alebo ostré predmety. Odpad predstavuje riziko pre pacientov, zdravotnícky personál, podporný personál a môže ohroziť verejné zdravie a životné prostredie. Nakladanie so zdravotníckym odpadom sa riadi všeobecnými právnymi predpismi pre odpadové hospodárstvo.

Pani Zdena Škvarková (referentka odpadového hospodárstva) o svojich skúsenostiach v praxi: "Celá evidencia odpadov bola v minulosti vedená výlučne pomocou excelovských tabuliek, čo predstavovalo veľmi pracné a časovo náročné riešenie. Pri tejto neefektívnej práci som sa stretávala s častou chybovosťou a zároveň som nemala aktuálne informácie pre vedenie priebežnej evidenciu odpadov."

Spolupráca Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín a INISOFT 

Pani Zdena Škvarková (referentka odpadového hospodárstva): "Spoločnosť INISOFT spolupracuje so špičkovými slovenskými expertami na oblasť legislatívy odpadového hospodárstva a pravidelne organizuje odborné školenia pre pracovníkov nemocníc, polikliník a rôznych iných zdravotníckych zariadení, ktorí sú zodpovední za správne vedenie evidencie odpadov. Súčasťou školenia bol v minulosti aj legislatívny výklad Ing. Galloviča s informáciami o najnovších zmenách a ten ma veľmi oslovil. Odvtedy sa zúčastňujem na podujatiach, organizovaných pre zdravotnícky segment pravidelne a vždy veľmi ocením aktuálne informácie o zmenách v legislatíve. "

V tejto situácii došlo k nadviazaniu kontaktu so spoločnosťou INISOFT, ktorá najprv pani Škvarkovej ponúkla bezplatnú prezentáciu, spojenú s konzultáciou ohľadne rozsahu a štruktúry vedenia priebežnej evidencie odpadov.  Zavedenie softvérového riešenia ENVITA Odpady bolo bezproblémové, trvalo iba niekoľko dní, prebiehalo pod dohľadom odbornej konzultantky spoločnosti INISOFT s.r.o Ing. Barbory Tajbošovej. 

Po niekoľkých rokoch používania IS ENVITA Odpady tento program zabezpečil jednoduché plnenie legislatívnych povinností v oblasti priebežnej evidencie odpadov a následného výkazníctva a zároveň efektívne riadenie všetkých kľúčových evidenčných a prevádzkových procesov týkajúcich sa evidencie odpadov v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého v Dolnom Kubíne.

Hodnotenie zo strany zákazníka 

Pani Zdena Škvarková (referentka odpadového hospodárstva) o prínosoch, ktoré systém priniesol ich firme: "Zavedením systému ENVITA - Odpady sa skrátila doba pre evidenciu odpadov a ušetrilo sa množstvo ľudskej práce na prípravu výstupov pre Ministerstvo životného prostredia", pričom ako jeho hlavné prednosti uviedla:  

Použité produkty 

ENVITA Odpady 

Modul Odpady slúži pre legislatívnu evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi podľa Katalógu odpadov, ktorý je v plnom rozsahu súčasťou softvéru. Vychádza zo zákona 79/2015 Zb.z. o odpadoch, Vyhlášky 365/2015 Zb.z., Vyhlášky 366/2015 Zb.z a ďalších vykonávacích predpisov. Užívateľ v programe vytvára priebežnú evidenciu odpadov tvz. dávkami odpadov. Na ich základe program automaticky vytvára Evidenčné listy odpadov a umožňuje jednoduché a rýchle vygenerovanie ročných Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním ako aj všetkých ostatných zostáv, ktoré stanovuje príslušná legislatíva. 

» garancia súladu s aktuálnou legislatívou 

» "user friendly" - prehľadnosť, jednoduchosť používania 

» pripravenosť na digitalizáciu odpadového hospodárstva (ISOH od 1.1.2023) 

» pomoc s inštaláciou, úvodnými nastaveniami a zaškolením kľúčových užívateľov

INISOFT s.r.o svojimi softvérmi a podporou k nim patrí medzi najvýznamnejších leadrov na slovenskom trhu. Preto svojim zákazníkom dokáže ponúkať špičkové služby pri navrhovaní ideálneho riešenia, jeho prispôsobenia konkrétnym požiadavkám a následnej implementácie.